• اشتراک
کتاب مدیریت نگه داری روسازی راهها و خیابانها در282 صفحه جهت کلیه عمرانیها ، انواع آسفالت
موضوع : مدیریت نگه داری روسازی راهها و خیابانها
نام خارجی : Management Of Pavement Maintenance Of Roads And Streets
تعداد صفحه : 282 صفحه
مناسب جهت: کلیه عمرانیها در حوزه تخصصی
قیمت : 13000 تومان
مباحث و سرفصل ها
فصل یکم : انواع آسفالت
آسفالت گرم ، ماستیک ، ترکیب آسفالت ماستیکی ، رلد آسفالت ، ترکیب رلد ، بتن آسفالتی ، سرد ، پیش ساخته ، آسفالت رد میکس ، مصالح و ماشین آلات مورد استفاده در تهیه آسفالت رد میکس ، کارخانه آسفالت ، کارخانه آسفالت متناوب ، مخاذن سرد مصالح سنگی ، خشک کننده مصالح ، غبارگیر ، مخازن گرم مصالح سنگی ، مخلوط کن ، کارخانه آسفالت مداوم ، تاریخچه کارخانه های آسفالت در ایران
فصل دوم : شناخت انواع خرابیها ی رویه آسفالتی و نحوه مرمت آنها
انواع خرابی ها ، ترک ها ، انواع ترک ها ، مرمت خرابی های سازه ، شرح وصله ی سطحی ، شرح وصله ی عمقی ، ترک های موزائیکی (پوست ماری – سوسماری ) – ترک های برشی ، ترک های انقباضی ، ترک های بین دوخط ، ترک های انعکاسی ، ترک های هلالی ، تغییر شکل های سطح رویه ، نشست محل کنده کاری شده ، موج ، گودافتادگی مسیر چرخها ، تعریف شاخه ، تعریف قطعه ، سایر اشکال طبقه بندی قطعات ، نشست موضعی ، تورم ، خرد و کنده شدن ها ، چاله ها ، جداشدن دانه ها ، لغزنده شدن سطح روسازه ، روزدن قیر، صیقلی شدن دانه ها ، خرابی رویه های آسفالتی سطحی ، گرد شدن ، شیارهای طولی عرضی ، خرابی رویه های شنی
فصل سوم: کنترل مبانی طراحی در مدیریت بهره برداری
معیارهای اجباری ، معیارهای توصیه شده ، کنترل شده ، سایر معیارها ، منابع و مراجع ، شاخص های موثر بر ایمنی راه ، طبقخ بندی و درجه بندی راه ، مبانی طراحی راه ، خودروی طرح ، سرعت طرح ، گنجایش ، کنترل دسترسی ها ، تسهیلات پیاده روی ، احداث مرحله ای راهها و نحوه اتصال آنها به راههای موجود ، تاسیسات جانبی راه ، ارزش منظر آرائی ئ تاثیر محیط در طراحی راه ، معیارهای طرح هندسی راه و ابنیه فنی ، فاصله دید ، بربلندی ، پیچ ، شیب طولی ، تغییرهای تدریجی در عرض راه ، جدول گذاری ، فاصله ایمنی راه با فروردگاه یا راه آهن ، پل ها ، دیوارهای حایل ، تونل ها ، روشنائی راه ، خروجی اضطراری ، میانه ، جدول ها و جان پناهها ، تقاطع ها ، معیارهای طراحی جریان بندی ترافیک ، تبادل ها ، تخلیه آبهای سطحی ، تجهیزات ایمنی کنترل ترافیک ، نتیجه گیری
فصل چهارم: اصول استانداردهای خط کشی و علائم جاده
خط کشی ها ، تعریف و هدف از خط کشی ، مزایای خط کشی ، معایب آن ، طبقه بندی آن برا اساس قرارگیری در مسیر ، طبقه بندی خط کشی بر اساس رنگ ، رنگ های گرافیکی ، دوام خط کشی ها ، تعمیر و نگه داری ، نگاهی به طراحی خط کشی ها ، علایم و تجهیزات ایمنی مورد نیاز هنگام خط کشی ، مقدمات شروع به کار خط کش ی ، تعریف تابلو ، طبقه بندی عملکرد تابلوها ، تابلوهای انتظامی ، تابلوهای خطر ،
فصل پنجم : اندازه گیری و تحلیل ناهمواری
زمینه و تعاریف ، سیستم های اندازه گیری ناهمواری نیمرخ ، سیستم های اندازه گیری ناهمواری مبتنی بر پاسخ وسیله نقلیه ،
فصل ششم : نگهداری زمستانی راهها
فصل هفتم : بازیافت آسفالت
فصل هشتم : بازیافت سرد آسفالت
فصل نهم : بازیافت گرم آسفالت
فصل دهم : استفاده از Gis در مدیریت روسازی
فصل یازدهم : راهنمائی نرم افزار Criterium
مولف : دکترسید عباس طباطبائی (عضوهیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز ) و دکتر حسن زیاری ( هیئت علمی علم و صنعت )
مترجم:
ناشر : انتشارات دانشگاه شهید چمران
کلمات کلیدی:
شناخت انواع خرابیها ی رویه آسفالتی و نحوه مرمت آنها ، کنترل مبانی طراحی در مدیریت بهره برداری ، اصول استانداردهای خط کشی و علائم جاده
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر