• اشتراک
VCD ویژه
"- اشکالات عمده نماز از نظر شرعی • اگر حرفی به حرف دیگر تبدیل شود. • و یا حرکات را عوض نمائیم. • و اضافه یا کم کردن اعراب، حرف، کلمه، جمله، یا آیه - نحوة ادای صحیح حروف (حمد و سوره) - نحوة ادای صحیح اذکار نماز"
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.