• اشتراک
DVD

14 دوره ترتیل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای اساتید: ماهر المعیقلی - مشاری العفاسی - هانی الرفاعی  طبلاوی - مصطفی اسماعیل- نعینع - الاخضر -
خلیل شاهین - علی جابر - توفیق الصایغ - عبدالکریم – حسّان-  سبزعلی سعیدیان. ( با محیط کاربری چهار زبانه (فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسه)

به همراه متن کامل قرآن کریم و ترجمه 3 زبان ( فارسی، انگلیسی و فرانسه).
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.