• اشتراک
یک مجموعه عظیم از لوپهای سازهای بادی برنجی شامل مدرن و کلاسیکو مجموعه هایی در سبکهای , rock , latin
یک مجموعه عظیم از لوپهای سازهای بادی برنجی شامل مدرن و کلاسیک
در قالب مجموعه هایی از بیتهای در سبکهای
jazz, rock, blues, soul, latin و funk
بیش از 12.9 GB انواع لوپ در فرمتهای WAV, REX و Apple Loops
سازهای تشکیل دهنده محصول همراه با تعداد هر کدام :
Drums (97 Audio Files
Bass (90 Audio Files
Guitar (111 Audio Files
Piano (78 Audio Files
Saxophones (85 Audio Files
Trombones (80 Audio Files
Trumpets (77 Audio Fies
Organ (30 Audio Files
Power Guitar (12 Audio Files
Wah Guitar (12 Audio Files
Wurlitzer (20 Audio Files
Keys (4 Audio Files
تاکید میگردد این مجموعه جزء تاپ ترین مجموعه ها در این سبک می باشد
دموی صوتی محصول :
http://demo3.bigfishaudio.net/demo/xdgp15a.mp3
http://demo3.bigfishaudio.net/demo/xdgp15b.mp3
http://demo3.bigfishaudio.net/demo/xdgp15c.mp3
لینک کمپانی سازنده حاوی اطلاعات بیشتر :
http://www.bigfishaudio.com/detail.html?513530#
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.