• اشتراک
شماره مجوز: 155/88/101052
سریال درام پلیسی که درباره ی مامور پلیس زنی است که پرونده های به بن بست رسیده رو پیگری میکند.
سریال مامورین پرونده هاى راکد از جمله سریال هایى است که داراى مخاطب زیادى است .خواهید دید فردى با وضعیت وخیمى خود را به جلوى یک بیمارستان مى رساند و توسط دو پرستار به داخل بخش منتقل مى شود. پلیس پرونده هاى راکد بعد از بررسى متوجه مى شود او در یک کشتى که زباله هاى صنعتى حمل مى کند مشغول به کار بوده که در این میان راز قتل فردى که چند سال قبل اتفاق افتاده در این کشتى کشف مى شود و...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.