• اشتراک
میشا و کوشا اول دبستان : آموزش نگاره ها، نشانه ها، ریاضی و علوم و قرآن توسط معلم مطابق با آخرین تغییرات کتاب های درسی . امکان دیکته گویی مطابق با کتاب درسی یا خارج از کتاب درسی
میشا و کوشا اول دبستان :
آموزش نگاره ها، نشانه ها، ریاضی و علوم و قرآن توسط معلم مطابق با آخرین تغییرات کتاب های درسی .
امکان دیکته گویی مطابق با کتاب درسی یا خارج از کتاب درسی
267 بخش آموزشی شامل فیلم، انیمیشن و آزمایشگاه های مجازی .
354 بازی آموزشی منطبق بر تمرین های کتاب درسی
آشنایی دانش آموز با راهبردهای حل مسئله های ریاضی
ارزشیابی کیفی_توصیفی دانش آموز پس از پایان هر درس
و...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.