• اشتراک
مجموعه ای کامل از سمینارهای آموزشی وین دایر پیرامون تغییر و مدیریت فکر
امروزه انسان به این نکته واقف گشته که تکامل بدون پرورش فکر نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
برای ایجاد ذهنیتهای مناسب باید نوع نگاه و افکار نیز به روش نوینی مدیریت شوند.
در این مجموعه وین دایر در سمیناری به عنوان تغییر خرد، نحوه مدیریت صحیح فکر را بیان می کند.

قابل اجرا در کامپیوتر و VCD Player
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.