• اشتراک
Charles d Holand - Rayford g Anthony جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

موضوع           :          کتاب زبان اصلی Fundamentals of Chemical Reaction Engineering    
نام فارسی    :          مبانی مهندسی واکنش های شیمیایی
تعداد صفحه   :          555 صفحه
قیمت            :         15700 تومان
 

 


مباحث و سرفصل ها
 

فصل 1 :Reaction Rates And Batch Reactors
فصل 2 :    Flow Reactors At Isothermal Operation
فصل 3 :    Simultaneous And Consecutive Reaction
فصل 4 :    Complex Reactions And Interpretion Of Experimental Results
فصل 5 :Thermodynamics Of Chemical Reaction
فصل 6 :    Design Of Plug Flow And Partially Mixed Flow Reactors
فصل 7 :    Batch Reactores And Perfectly Mixed Reactores
فصل 8 :    Fundamentals Of Heterogeneous Catalysis
فصل 9 :    Mass And Heat Transfer In The Design Of Catalytic Reactors
فصل 10 :Polymerization Reaction
فصل 11 :    Using Tracer Techniques To Determine Mixing Effects
فصل 12 :    Theory Of Reaction Rates
 
 
مولف             :      
Charles d Holand -- Rayford g Anthony
مترجم           :      
ناشر             :      
جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر

قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.