• اشتراک
مهندس تورج نصرآبادی و مهندس حسن هویدی و محمدعلی شجاعی انتشارات آوای قلم
موضوع           :          کتاب ملاحظات زیست محیطی در معدنکاری ( مس سرنگون ) تورج نصرآبادی
نام خارجی    :          .....
تعداد صفحه   :          
187 صفحه
قیمت            :         13000 تومان
 
مباحث و سرفصل ها
 

فصل 1 :اثرات زیست محیطی فعلیت های معدن کاری
 1. اثرات زیست محیطی امتشاف معدنی
 2. معدن کاری
 3. اکتشاف و تولید در مناطق دورافتاده
 4. اثرات زیست محیطی استخراج مواد معدنی
 5. فرآوری منابع معدنی
 6. اثرات زیست محیطی فرآوری مواد معدنی
 7. نتیجه گیری
 8. استخراج مس و مسائل زیست محیطی
فصل 2 :    معرفی منطقه مورد مطالعه
 1. کلیاتی در مورد منطقه موردمطالعه
 2. ژئومورفولوژی
 3. سنگ چینه شناسی
 4. گسل ها
 5. اکوسیستم محل
 6. جمعیت
 7. کلیات معدن مس سرنگون
فصل 3 :    مروری بر ادبیات موجود در جهان
فصل 4 :    شرح عملیات اجرائی
 1. نحوه اندازه گیری پارامترهای مختلف
 2. تعیین ایستگاههای نمونه برداری
 3. ایستگاههای نمونه برداری از آب سطحی
 4. ایستگاههای نمونه برداری از آب چشمه ها
 5. ایستگاه مونه برداری از آب  گمانه های هیدروژئولوژیکی
فصل 5 :نتایج پایش زیست محیطی معدن
 
 
مولف             :     
 مهندس تورج نصرآبادی و مهندس حسن هویدی  و محمدعلی شجاعی
مترجم           :      
ناشر             :    
   انتشارات آوای قلم
کلمات کلیدی  :
 
 
چند نکته بسیار مهم (حتما بخوانید)  :
www.shop-civil.ir              سفارش این کتاب از کتابفروشی شماره 1 گنجینه ( نقدی و پستی )
www.bazarrefah.ir                       سفارش این کتاب از کتابفروشی شماره 2 گنجینه (پستی )
www.bazarrefah.hamvar.ir          سفارش این کتاب از کتابفروشی شماره 3 گنجینه (پستی )
www.surveyir.ir                 سفارش این کتاب از کتابفروشی شماره 2 گنجینه (نقدی و پستی )
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.