• اشتراک
آموزش نرم افزارHFSS که در گروه نرم افزار مخابرات می باشد به همراه نسخه 32 و 64 بیتی نرم افزار HFSS
آموزش HFSS که در گروه نرم افزار مخابرات می باشد به طوری که HFSS نرم افزار تخصصی رشته مخابرات و طراحی آنتن است
در فصل 1 آموزش HFSS آشنایی کلی با نرم افزارHFSS گنجانده شده است
آشنایی و شرح قسمت های مختلف نرم افزار
در فصل 2 آموزش HFSS انجام پروژه ی موجبر مستطیلی را مشاهده خواهید کرد
طراحی فیزیک موجبر
تعیین رنگ ماده شفافیت و سایر پارامترهای موجبر
تعیین مرزهای موجبر
ایجاد solution setup برای موجبر و تعیین باند فرکانسی(sweep)
استفاده ازvalidation check  و پیدا کردن ایرادهای پروژه
Run  کردن پروژه
دیدن نتایج شبیه سازی و آشنایی با نمودارهای دوبعدی و سه بعدی
مشاهده ی میدان های مغناطیسی و الکتریکی
در فصل 3 آموزش HFSS   مشاهده ی مدهای مختلف و میدان ها و تعریف با موجبر مستطیلی
طراحی موجبر به صورت پارامتری
ایجاد پورت تحریک در مدهای مختلف
ایجاد مرزهای موجبر
انجام solution setup و تعیین باند فرکانسی(sweep)
آنالیز پروژه
مشاهده ی مدهای TEوTM
مشاهده ی پارامترهای پراکندگی S در مدهای مختلف
مشاهده ی aو bو y در مدهای مختلف
مشاهده ی میدان های الکتریکی و مغناطیسی به صورت سه بعدی و animate
فصل4 آموزش Ansys HFSS به پروژه ی موجبر جادویی (Magic Tee) پرداخته است
تو صیف و طراحی فیزیکی magictee
ایجاد پورت های تحریک برای موجبر
ایجادSolution setup  برای پروژه و تعیین باند فرکانسی (sweep)
گرفتن validation check آنالیز پروژه
قسمت solution data و توصیف همگرایی آنالیز
مشاهده ی نتایج و تحلیل و بررسی آنها
اضافه کردن غشاء تنظیم کننده به ساختار تا موجبر 4 دهانه شود
آنالیز پروژه بررسی همگرایی
مشاهده ی نتایج آنالیز
استفاده از optimetric برای غشاء تنظیم کننده و به دست آوردن بهترین طول
مشاهده ی نتایج با استفاده از بهترین طول بدست آمده برای غشاء تنظیم کننده
طراحی magicatee به منظور ساخت با لبه های خمیده و مشاهده ی نتایج
فصل 5 آموزش Ansys HFSS به پروژه ی آنتن ماکرواستریپ(Microstrip Patch Antenna) می پردازد
توصیف و طراحی فیزیک آنتن ماکرواستریپ
ایجاد خط تغذیه برای آنتن
تعیین جنس آنتن و زیر لایه و خط تغذیه آنتن
تعریف فضای تشعشعی برای آنتن
تعریف solution setup و تعیین باند فرکانسی(Sweep)
مشاهده ی validation check وآنالیز ساختار
مشاهده ی همگرایی آنالیز آنتن
مشاهده ی نتایج آنالیز
استفاده از Optimetric برای تعیین بهترین ابعاد برای آنتن
آنالیز آنتن و مشاهده ی نتایج FarField و نمودار قطبی
فصل 6 آموزش Ansys HFSS پروژه ی آنتن ماکرواستریپ با تغذیه کابل کواکسیال را یاد میدهد
توصیف و طراحی فیزیک آنتن ماکرواستریپ
ایجاد زمین برای آنتن
تعیین جنس آنتن و زیرلایه و خط تغذیه آنتن
ایجاد کواکسیال تغذیه برای آنتن
تعیین پورت موجبری آنتن
تعیین مرزهای آنتن
تعریف solution setup و تعیی باند فرکانسیSweep))
مشاهده ی validation check و آنالیز ساختار
مشاهده ی نتایج آنالیز در FarField و نمودار قطبی
فصل 7 آموزش HFSS پروژه ی تحلیل و طراحی آنتن دایپلDipole Antenna)) را مد نظر قرار داده است
توصیف و طراحی آنتن دایپل به صورت پارامتریک
ایجاد پورت تحریک برای آنتن
تعیین جنس آنتن و تعریف فضای تشعشعی برای آن
تعریفsolution setup  و تعیین باند فرکانسی Sweep))
مشاهده ی validation check  و آنالیز ساختار
مشاهده ی نتایج آنالیز
مشاهده ی پارامترهای Z و امپدانس ورودی برای آنتن
مشاهده ی پارامتر های پراکندگی s
آنالیز آنتن با استفاده از امپدانس ورودی به دست آمده
استفاده از Optimetric  برای مشاهده ی آنتن در طول موج های مختلف
مشاهده ی الگوی تشعشعی به صورت قطبی و نمودارهای دو و سه بعدی
استخراج داده های نمودار به صورت فایل اکسل
فصل 8 آموزش HFSS پروژه ی تحلیل و طراحی آنتن هورن Horn Antenna))
توصیف و طراحی فیزیک آنتن هورن
ایجاد پورت تحریک برای آنتن
تعریف مرزبندی آنتن
تعریف فضای تشعشعی برای آنتن
تعریف solution setup و تعیین باند فرکانسی Sweep))
مشاهده یvalidation check  و آنالیز ساختار
مشاهده ی نتایج آنالیز
 مشاهده ی همگرایی آنالیز
نتایج پارامترهای S و گین در نمودارهای دو و سه بعدی ،قطبی وFarField
فصل 9 آموزش Ansys HFSS به پروژه تحلیل و طراحی آنتن (Antenna)ZZ پرداخته است
توصیف و طراحی فیزیک آنتن Z
تعیین پورت تحریک برای آنتن
تعریف فضای تشعشعی برای آنتن
تعریف solution setup و تعیین باند فرکانسی Sweep))
مشاهده ی validation check و آنالیز ساختار
نتایج پارامترهای S  و گین در نمودارهای دو و سه بعدی ، قطبی و FarField
به همراه نرم افزار با راهنمای نصب فارسی
Ansys HFSS  15 -64 bit
Ansys HFSS 14-32 bit
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.