• اشتراک
آموزش اتوکد 2016 Autocad از سطوح مقدماتی تا متوسط در این بسته آموزشی قرار دارد.

آموزش اتوکد 2016 Autocad از سطوح مقدماتی تا متوسط در این بسته آموزشی قرار دارد. آموزش اتوکد در تا سطح مقدماتی در 5 فصل آموزش داده شده است که به شرح زیر میباشد

فصل اول آموزش اتوکد 2016 Autocad : شروع به کار با اتوکد 

آشنایی با محیط اتوکد ایجاد یک محیط دلخواه فصل دوم آموزش اتوکد 2016 Autocad : ترسیمات  آشنایی با انواع خط آشنایی با  خط آشنایی با پاره خط آشنایی با نیم خط تعیین مختصات در ترسیم مختصات قطبی ( Decurty )مختصات قطعی خطوط محنی و کمانها کار با Spline روشهای ترسیم Arcانواع روشهای ترسیم دایره ترسیم دایره بر مبنای شعاع ترسیم دایره بر مبنای قطر ترسیم دایره دو نقطه ترسیم دایره سه نقطه ترسیم دایره دو مماس یک شعاع ترسیم دایره سه مماس رسیم چهار ضلعی بخش اولترسیم چهار ضلعی با ابعاد و حدود مشخص ترسم چهار ضلعی بخش دوم تغییر فرمهای چهار ضلعی ها ترسیم کثیرا الاضلاع ترسیم بصورت محیط در دایره ترسیم بصورت محاط بر دایره بیضی و کمان بیضی ترسیم بیضی از مرکز ترسیم بیضی بر مبنای قطر ترسیم کمان بیضی تقسیم کردن خطوط DivideMeasureهاشور بخش اولاستفاده از الگوها هاشور بخش دوم هاشر رنگی کار با polyline بخش اول کار با polyline بخش دوم کار با polyline بخش سوم  فصل سوم آموزش اتوکد 2016 Autocad : کار با گیره ها گیره ها مفوم گیره کاربرد گیره ها و انواع آن استفاده از گیره ها  فصل چهارم آموزش اتوکد 2016 Autocad : ویرایش ترسیمات کار با Moveجابجایی اشکال جابجایی بر مبنای مختصات کار با Copyنسخه برداری از اشکال تکثیر اشکال در صفحه کار با Rotateچرخش و تکثیر اشکال انواع روشهای چرخش کار با Offsetگرفتن کپی موازی تکثیر و کپی موازی بصورت چند گانه قرینه سازی با Mirrorایجاد شکل قرینه کار با دستور Boundryایجاد محیط بسته حذف کردن و تجزیه کردن آشنایی با دستور Eraseآشنایی با دستور Explodeکار با دستور Stretchتغییر انداز و دفرمه سازی بریدن خطوط با دستور Trimحذف بر مبنای خط مشخص حذف حدفاصل کار با دستور Extendادامه بر مبنای خط مشخص امتداد حد فاصل کار با دستور Flletگرد کردن گوشه ها به هم رساندن گوشه های متقاطع ایجاد کمان کار با دستور Chamfrپخ کردن گوشه ها به هم رساندن گوشه های متقاطع کار با Blend curveاتصال خطوط Spline بستن خطوط Splineکار با Scaleتغییر اندازه بر مبنای واحد مشخص  فصل پنجم آموزش اتوکد 2016 Autocad : چیدمان چیدمان سطری و ستونی کار با Polar Array بخش اول کار با Polar Array بخش دوم  در بسته بعدی، شما میتوانید با آموزش اتوکد Autoca 2016 بصورت پیشرفته آشنا بشوید. 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.