• کد محصول: 3-0168
  • (3)
  • قیمت : 9,000 تومان
  • اشتراک
گردنبند تمام استیل فروهر اهورا مزدا دایره یی که در وسط تنه فروهر هست
یک مدل بسیار پر طرفدارنماد فروهرنیاکان ما از چند هزار سال پیش دریافته بودند که هر انسان زنده از تن، جان، روان، وجدان و فروهر (Fravahr) سرشته شده که پویندگی و بالندگی انسان از کوشش و جوشش آنهاست.فروهر از دو واژهی \\\"فره\\\" به معنی جلو، پیش و \\\"وهر\\\" یا ورتی به معنی برنده و کشنده درست شده است و شاید بتوان گفت از نظر زندگی، فروهر بزرگترین و باارزشترین جزء وجود انسان است ، چون پرتوی از هستی بیپایان اهورامزداست که انسان را بهسوی رسایی رهنما میشود و وظیفهی پیشبری و فرابری، برای انسان به برترین پایهی هستی را داراست. و پس از مرگ با همان پاکی و درستی به اصل خود (اهورامزدا) میپیوندد.fashion Design....امروزه نگارهی زیر بین زرتشتیان نمایانگر شکل فروهر است و بهعنوان نشانوارهی دین زرتشتی بهکار میرود. این نگاره، گذشتهی چندین هزارساله داشته و شبیه آن در جاهای دیگر و نزد قومهای دیگری دیده شده است ولی شکل کنونی آن در کتیبههای هخامنشی بالای سر پادشاهان دیده میشود.نگاره فروهر, از چند قسمت تشکیل شده, که هر قسمت فلسفه خاص خود را دارد.1- صورت فروهر به انسان شبیه است و این خود نشان دهنده رابطه ی بین فروهر و انسان می باشدیک گردنبند فوق العاده مناسب برایپسران و دختران جوانطراحی ظریف و فوق العاده- دو بال در دو طرف فروهر وجود دارد که هر کدام از این بالها سه ردیف پر دارند. این سه ردیف پر نشان دهنده , اندیشه نیک, گفتار نیک و کردار نیک هستند. یعنی با تجهیز شدن به این سه می توان بمانند بالهای یک پرنده به سوی خوبی, پیشرفت و آینده یی بهتر پرواز کرد3-در قسمت پایین فروهر, دم پرگونه یی وجود دارد که خود سه ردیف پر دارد. این سه ردیف پر نشان دهنده اندیشه بد, گفتار بد و کردار بد هستند که سبب سقوط انسانند و به همین علت هم در قسمت پایین فروهر قرار گرفته اند.4-دو طناب که در انتها, فر خورده اند و در دو طرف فروهر قرار دارند سپنته مینو (جلو), و انگره مینو( پشت), را نشان می دهد. که این دو خود نشان می دهند که انسان بایدخوبی را در پیش بگیرد و به جلو برود و به بدیها پشت کندتقدیم به آقایون و خانم های مشکل پسندجذابیت و زیباییهدیه ما به شماست.....- دایره یی که در وسط تنه فروهر هست نشان از این دارد که روان انسان جاوید است,نه آغازی داشته و نه پایانی دارد.6- یک دست فروهر, بالا را نشان می دهد و این نشان از این دارد که در این جهان تنها یک راه است و آن راستی ست که باید آن را در پیش گرفت.7- دست دیگر, حلقه یی را نگه داشته است که این حلقه ی \\\" پیمان \\\" است که نشانی ست از صداقت و وفاداری, که اساس فلسفه زرتشت می باشد.طراحی تحسین بر انگیز، ظرافت خیره کنندهمدل بسیار پرطرفدار پسران و دختران جوان
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.