• اشتراک
مترجم همراه 1 کاربره
با نرم افزار همراه مترجم به هر جای دنیا سفر کنید
قابلیت ترجمه به نه زبان و به دو صورت یعنی زبان خروجی و زبان ورودی است و  حاوی 4000 کلمه و جمله است به طور مثال در سفر مقدس حج اگر این نرم افزار را داشته باشید جمله ای را به فارسی میگویید و به صورت عربی گفته می شود و پاسخ عربی به فارسی گفته می شود و احتیاجی به اینترنت ندارد.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.