• اشتراک
شماره مجوز: 155/94/241475
شماره مجوز : 155/94/65324

برادران شیردل دو پسر نوجوان هستند که به دنیایی جادویی وارد می‌شوند و همراه اهالی آن با اهریمن آن دنیا مبارزه می‌کنند.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.