• اشتراک
جان رنه شورت دکتر کرامت اله زیاری – حافظ مهدنژاد و فریاد پرهیز انتشارات دانشگاه تهران
موضوع           :          کتاب نظریه شهری ( ارزیابی انتقادی ) دانشگاه تهران
نام خارجی    :          Urban Theory
تعداد صفحه   :          288 صفحه
قیمت            :         12000 تومان
 
مباحث و سرفصل ها
 

فصل 1 :مقدمه
فصل 2 :    نظریه پردازی شهر
فصل 3 :    نظریه پردازی شهر پست مدرن
فصل 4 :    جهانی شدن و شهر
فصل 5 :مهاجر شهر
فصل 6 :    شهر اقتصادی
فصل 7 :    شهر رقابتی
فصل 8 :    شهر جنسیتی
فصل 9 :    شهر سیاسی
فصل 10 :شهر طراحی شده
فصل 11 :    شهر و طبیعت
فصل 12 :    تفکیک اجتماعی طبقات شهری
فصل 13 :    شهر آشوب
فصل 14 :شهر آینده بازاندیشی نظریه های شهری
 
 
 
مولف             :      
جان رنه شورت
مترجم           :       دکتر کرامت اله زیاری – حافظ مهدنژاد و فریاد پرهیز
ناشر             :       انتشارات دانشگاه تهران
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.