• اشتراک
دکتر بهناز امین زاده انتشارات دانشگاه تهران
موضوع           :          کتاب مجموعه مقالات توسعه شهری پایدار ( بهناز امین زاده )
نام خارجی    :          Sustainable Urban Development
تعداد صفحه   :          206 صفحه
قیمت            :         11700 تومان
 
مباحث و سرفصل ها
 

فصل 1 :مقایسه مفاهیم توسعه و توسعه پایدار یک تحلیل نظری
فصل 2 :    تاملی در رابطه پایداری فرهنگی با فرهنگ پایداری
فصل 3 :    آمایش سرزمین ابزار توسعه پایدار
فصل 4 :    جایگاه اکولوژی و محیط زیست در توسعه پایداری شهری
فصل 5 :شهر و معیارهای تحقق شهر پایدار بمنظور کاهش پیامدهای زیست محیطی
فصل 6 :    آلودگی های محیط شهری با تاکید برآلودگی هوا
فصل 7 :    انرژی و پایداری شهری
فصل 8 :    مدیریت همزمان و هماهنگ ظرف و مظروف ترافیک شهرها
فصل 9 :    منظر پایدار قلمروی برنامه های خانه سازی
 
 
 
مولف             :     
 دکتر بهناز امین زاده
مترجم           :      
ناشر             :      
انتشارات دانشگاه تهران
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.