• اشتراک
مهندس مجید سبزعلی گل – سیدعلی موسوی انتشارات صفار
موضوع           :          کتاب ICDL سطح دو ( واژه پرداز – صفحه گسترده – استفاده از پایگاه داده و ارائه مطالب )
نام خارجی    :          .....
تعداد صفحه   :          
576 صفحه رنگی
قیمت            :         15000 تومان
 
مباحث و سرفصل ها
 

فصل 1 :آشنائی با محیط کار واژه پرداز MICROSOFT eord 2007
فصل 2 :    ویرایش سند در واژه پرداز
فصل 3 :    قالب بندی
فصل 4 :    کار با جداول
فصل 5 :ادغام پستی
فصل 6 :    آماده سازی  و چاپ
فصل 7 :    آشنائی با محیط کار
فصل 8 :    کار با سلول ها
فصل 9 :    مدیریت کار پوشه ها
فصل 10 :قالب بندی سلولها
فصل 11 :    کار با فرمولها و توابع
فصل 12 :    کار با نمودارها
فصل 13 :    آماده سازی و چاپ اطلاعات
فصل 14 :آشنائی با مفاهیم پایگاه داده ها
فصل 15 :    آشنائی با محیط کار
فصل 16 :    کار با جداول
فصل 17 :    بازیابی اطلاعات
فصل 18 :استفاده از فرم
فصل 19 :    گزارش و چاپ
فصل 20 :آشنائی با محیط کار
فصل 21 :    طراحی ارائه
فصل 22 :    کار با متن اسلایدها
فصل 23 :    استفاده از نمودارها
فصل 24 :درج اشیاء گرافیکی
فصل 25 : اماده سازی و نمایش فایل ارائه
 
 
مولف             :     
 مهندس مجید سبزعلی گل – سیدعلی موسوی
مترجم           :      
ناشر             :    
   انتشارات صفار
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.