• اشتراک
کتابفروشی کشاورزی
موضوع                     :       کتاب  انتقال جنین  در گاو شیری  مرتضی  مهردادفر
نام خارجی                  :        EMBRYO TRANSFER ON DAIRY CATTLE
تعداد صفحه                :        198 صفحه
نوع جلد                 :         معمولی
اندازه صفحات کتاب  :        متوسط
نوع کتاب               :         نو
کیفیت کتاب           :           تمیز است
قیمت                    :        9700 تومان
 
مباحث و سرفصل ها
 

فصل 1 :اصطلاحات فنی در انتقال جنین
جمع آوری جنین
تخمک گذاریمتعدد درماده گاو
چگونگی تلقیح مادهگاوهای دهنده
زمان جمع اوریجنین

فصل 2 :    کارائی و اقتصاد  درانتقال جنین
بهترین کاربد انتقال جنین
چگونگی انتخابگاووهای دهندهجنین

فصل 3 :     مروری برمزایای  جنبی
نقش اتقالجنین در باروریبعضی ازماده گاوهای نر
اتقال جین از گسترش بیماریها جلوگیری میکند

فصل 4 :     روشهای اتقال جنین
فصل 5 :صنعت انتقال جنین

 
مولف             :        
آر .پیتز السدون
مترجم             :       مرتضی مهرداد فر
ناشر               :       انتشارات  حق شناس
تایپیست          :       خانم  مساح
تاریخ تایپ کتاب :       6 / 5 / 1394
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.