• اشتراک
...

موضوع                     :       کتاب آمیب های آزاد زی مصطفی رضائیان  انتشارات دانشگاه تهران
نام خارجی                  :        
تعداد صفحه                :     
   197 صفحه
نوع جلد                 :         معمولی
اندازه صفحات کتاب  :        متوسط
نوع کتاب               :         نو
کیفیت کتاب           :           تمیز است
قیمت                    :         15000 تومان
 
مباحث و سرفصل ها
 

فصل 1 :مقدمه
رفرانس
فصل 2 :    ملاحضات تاریخی
فصل 3 :    تک یاخته شناسی یا اصول طبقه بندی و نامگذاری آمیب های آزادی
فصل 4 :    اکولوژی اپیدمیولوژی و عوامل محیطی
فصل 5 :بیماری اشک بالینی- تظاهرات و دوره بالینی
فصل 6 :    مشخصات آناتومیک –پاتولوژیک
فصل 7 :    تشخیص آزمایشگاهی :GAEوPAM آزمایش مایع مغذی نخاعی
فصل 8 :    تشخیص گذشته نگر
فصل 9 :    مدل های حیوانی :PAMوGAE
 
مولف             :      
  مصطفی رضائیان/سید رسول دیباجی
مترجم             :      
ناشر               :   
    انتشارات دانشگاه تهران
تایپیست          :       خانم مساح
تاریخ تایپ کتاب :       26 / 5/ 1394
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.