• اشتراک
آموزش تصویری درس ترمودینامیک آموزش به شیوه تصویری (مولتی مدیا)
 آموزش تصویری مفاهیم ترمودینامیک  1:
قانون اول و دوم ترمودینامیک، انتالپی، انتروپی، مفهوم کار و گرما، چرخه کارنو، فرایندهای ترمودینامیکی و...
همراه با مثال های حل شده متعدد
به همراه نرم افزار Interactive Thermodynamics (حل مسائل ترمودینامیک)
 آموزش 100% به زبان فارسی
عناوین مباحث آموزشی این مجموعه :
فصل اول: تعاریف و مفاهیم اولیه ترمودینامیک
آشنایی با خواص ترمودینامیکی، جرم کنترل و حجم کنترل
تعریف فرآیند (process)، چرخه (cycle)، حجم مخصوص و جرم مخصوص
فصل دوم: بررسی مواد در حالت اشباع
بررسی ماده در حالات زیر سرد، اشباع و مافوق گرم (superheat)
بررسی فرآیند اشباع بر روی منحنی های فشار، دما و حجم
بررسی رابطه بین حجم مخصوص ماده و کیفیتکار با جداول ترمودینامیکی
مساله نمونه: یافتن خواص آب در جدول ترمودینامیکی
مساله نمونه: یافتن خواص آب در جدول ترمودینامیکی (2)
فصل سوم: قانون اول ترمودینامیک
مفهوم کار در سیستم های ترمودینامیکی
محاسبه کار در یک سیستم سیلندر- پیستون
مساله نمونه: محاسبه کار در سیلندر متصل به فنر
و..


 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.