• اشتراک
آموزش تصویری مفاهیم درس استاتیک
آموزش مفاهیم درس استاتیک با استفغاده از انیمیشن و تصویر
کار با بردارها، تعادل دو بعدی و سه بعدی، تحلیل خرپاها، قاب ها و ماشین ها،
نمودار نیروی برشی و گشتاور خمشی تیرها، اصطحکاک، کار مجازی
شامل مثال ها و مساله های حل شده متعدد
قابل استفاده برای دانشجویان مهندسی مکانیک، عمران و...
مباحث این مجموعه آموزشی عبارتند از:
 فصل اول : یادآوری مفاهیم بردار ها
آشنایی با بردار ها و کمیت های برداری
مساله نمونه: یافتن بردار جابجایی یک خودرو
بررسی بردار ها در مختصات کارتزین
فصل دوم: نیرو و گشتاور
سیستم های نیرو و ویژگی های آن
بررسی نیروها در مختصات کارتزین
مثال: یافتن برآیند دو نیرو با استفاده از روش متوازی الاضلاع و روش جبری
گشتاور نیرو ها
مساله نمونه: یافتن گشتاور یک نیرو با استفاده از ضرب برداری
آشنایی با کوپل
یافتن برآیند یک سیستم نیرویی
مساله نمونه: یافتن برآیند نیرو و گشتاور یک سیستم
سیستم سه بعدی نیرو ها
یافتن تصویر یک نیرو بر روی یک راستا + مثال
گشتاور یک نیرو در حالت سه بعدی
آشنایی با مفهوم Wrench
مساله نمونه: یافتن Wrench برای یک سیستم نیرویی
فصل سوم: تعادل
بررسی معادلات تعادل در حالت دو بعدی
رسم نمودار جسم آزاد در حالت دو بعدی (Free Body Diagram) + مثال
مساله نمونه: تعادل دو بعدی یک سازه
مثال هایی از رسم نمودار جسم آزاد
مساله نمونه: تعادل یک سازه دو بعدی
و..

 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.