• اشتراک
شماره مجوز: 155/94/300054
شماره مجوز : 155/94/27324

داستان این مجموعه که در سال 1900 و در دهکده آتشفشان اتفاق می افتد، حول داستان گروهی کودک می چرخد که جمعی دوستانه را تشکیل داده اند. مردم دهکده با بومیان منطقه روابط خوبی ندارند و گروه بچه ها با کنجکاوی پرده از رازی برمیدارند که زندگی بومیان منطقه را نجات می دهد.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.