• اشتراک
بیش از 11 ساعت مطالب آموزشی آموزش به شیوه مالتی مدیا آموزش به وسیله مثال های کاربردی به همراه نرم افزار Maple 13
فصل اول : مقدمه ای بر Mapleو انواع حالات اجرایی آن
آشنایی با نرم افزارMaple Portal
بخش های مختلف Maple Portal
آشنایی با نرم افزارCommand Line Maple 13
آشنایی با بخش Maple Calculator
آشنایی با نرم افزار Maple 13
آشنایی با نرم افزار Classic Worksheet Maple 13

فصل دوم : بررسی بسته ها و زیر بسته ها جهت عملیات ریاضی
نحوه فراخوانی بسته ها مهم توسط دستور With();
آشنایی با بسته های Maple(بخش اول)
آشنایی با بسته های Maple(بخش دوم)
آشنایی با بسته های Maple(بخش سوم)
آشنایی با بسته های Maple(بخش چهارم)
آشنایی با بسته های Maple(بخش پنجم)
آشنایی با بسته های Maple(بخش ششم)
آشنایی با بسته های Maple(بخش هفتم)

فصل سوم : استفاده کاربردی از دستورات اصلی درMaple 13
استفاده از بسته نرم افزاریReal Domainو فرمول نویسی
استفاده از بسته نرم افزاری Studentو زیر بسته های آن
استفاده ازبسته های مربوط به مباحث پایه
ترسیم نمودار در معاملات گوناگون و بررسی سری های توانی
مدیریت داده ها و ایجاد کاربرگ ها

فصل چهارم : ورود به مباحث ریاضیات عمومی
تعریف توابع ، عبارات و جمله های ریاضی
بررسی برخی از توابع استاندار در Maple
ترکیب توابع و ایجاد توابع جدید
تبدیل واحدها به یکدیگر(1)
تبدیل واحدها به یکدیگر(2)

فصل پنجم : بررسی توابع ومباحث عمومی در Maple 13
آشنایی با مجموعه توابع عمومی و استاندار Maple
بررسی مجموعه ای از توابع اولیه در Maple
توابع مرتب سازی و استخراج عملوندها
توابع مربوط به مدیریت اعداد حقیقی
توابع مثلثاتی
توابع مربوط به ساده سازی عبارات (1)
توابع مربوط به ساده سازی عبارات (2)

فصل ششم : توابع ترسیماتی بسته Studentوترسیم نمودار
توابع مربوط به معادلات خط راست و شیب منحنی
توابع مربوط به نمایش منحنی چند جمله ای ها و حل نامساوی ها
نمایش رفتار تابع و مدیریت مقاطع مخروطی

فصل هفتم : بررسی توابع مربوط به معادلات و نامعادلات
توابعی جهت حل یک یا چند معادله و نامعادله
کاربرد توابع,alias Rootof
کاربرد توابع allvalues,inequal
مدیریت چند جمله ای ها
تجزیه و ساخت چند جمله ای ها
چند جمله ای های چند متغیره
محاسبه باقیمانده تقسیم های چندجمله ای ها

فصل هشتم : بررسی مباحث مربوط به جبرخطی درMaple
ساخت و تعریف بردارها ، ماتریس ها و آرایه ها
استفاده از تابع Matrix
توابع مربوط به آرایه ها و مدیریت آنها
مدیریت ماتریس ها و تبدیلات آنها
اعمال تغییردر ساختار سطرها و ستون های ماتریس
توابع مربوط به مدیریت ماتریس ها
حذف سطروستون های ماتریس
بررسی عملیات جمع ماتریس ها
بررسی مبحث دترمینان ماتریس

فصل نهم : ترسیم انواع نمودار مربوط به معادلات گوناگون
ترسیم نمودارهای توابع یک متغیره
ترسیمات گرافیکی
توابع ضمنی و نمودارهای آنها
ترسیم منحنی های سه بعدی جهت توابع دو متغیرها
نمایش لیست ساختارهای گرافیکی
بررسی انواع گوناگون منحنی ها
بررسی نمودارهای مربوط به معادلات پارامتری و ضمنی

مدت آموزش بیش از 11 ساعت
حامل 3CD
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.