• اشتراک
این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 100 اسلاید میباشد.
žﻣﺪارس اﺳﻼﻣﯽ وﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ وﺗﺤﺼﯿﻞ درآﻧﻬﺎ ﮐﻤﺎ ﺑﯿﺶ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮده و اﺷﺘﺮاک ﻋﻨﻮان اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺒﮏ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺳﻨﺘﯽ و ﺣﻮزوی آن درﮐﻨﺎر اﺳﺘﻔﺎده ازﺣﺠﺮه و ﻫﻤﺪرس وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺧﺎص ﺧﻮدرا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد. ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪارس اﺳﻼﻣﯽ در ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺷﺎن ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺳﻨﺘﻬﺎ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ، اﻋﺘﻘﺎدات ﺑﻮﻣﯽ و اﻗﻠﯿﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪرﺳﻪ آﻗﺎ ﺑﺰرگ ازدﯾﺪ اﺻﻮل ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ در ﺑﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ اﺻﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻮﻣﯽ،ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد، اﺳﺘﻔﺎده ازﮔﻮدال ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻃﻼب ﮐﻪ ﺣﺠﺮه ﻫﺎ دراﻃﺮاف آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، درراﺳﺘﺎی اﻫﺪاف ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺎﯾﺪار اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ از ﻟﺤﺎظ زﯾﺴﺖ اﻗﻠﯿﻤﯽ اﺳﺖ. ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺎﯾﺪار در اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﻫﮕﺸﺎی ﻣﻌﻤﺎران و ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.