• اشتراک
شماره مجوز : 155/9529584

تهیه کننده:مهران مهام

مجریان :جواد رضویان و مهران غفوریان

-این برنامه ترکیبی با موضوعات مختلف بصورت آیتمی میباشد همراه با مسابقه خواننده و مجری برتر ...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.