• اشتراک
حسابداری شامل : ثبت تعاریف پایه اعم از مشتری ، درآمد ، برداشت ، هزینه ، تنخواه گردان ...
 حسابداری  شامل : ثبت تعاریف پایه اعم از مشتری ، درآمد ، برداشت ، هزینه ، تنخواه گردان ،
دارائیهای ثابت ، معرفی کدهای کل، معین و تفضیلی و موجودی صندوق اول دوره، عملیات
دریافت و پرداخت نقدی با سند اتومات.
انبار شامل: نامحدود ، حواله کالا ، موجودی ابتدا و انتها کالا ، کاردکس کالا ، نمودار انبار
دریافت و پرداخت شامل : نقدی ، چکی ، اضافات ، کسورات ، ...
و...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.