• اشتراک
حسابداری و مدیریت آپارتمان سرمایه
این نرم افزار شامل:
امور مالکین و ساکنین، حالت ساکنین، تقسیم شارژ
انواع تعیین شارژ ساختمان: شارژ ساده، شارژ یکسان برای همه
افزودن دریافتی، دریافتی، ثبت درآمدها، ثبت هزینه ها، گزارشگیری درآمدها، ثبت فاکتور، دریافت تنخواه
رسید دریافتی، خلاصه صورت حسابها، حساب های درآمد ها، مجموع درآمد ساختمان
و...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.