• اشتراک
آموزش با بیانی بسیار ساده و قابل فهم بدون محدودیت در دفعات نصب بیش از 6 ساعت آموزش ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش
آموزش با بیانی بسیار ساده و قابل فهم
بدون محدودیت در دفعات نصب
بیش از 6 ساعت آموزش
ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش
به همراه نرم افزار SPSS
مطالبی که در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:
آشنایی با علم آمار
مفاهیم پایه
مفهوم داده
مفهوم متغیر
متغیرهای مستقل و وابسته
متغیرهای پیوسته و گسسته
متغیرهای اسمی و ترتیبی
روش های آماری
متدولوژی تعیین تست آماری برای تحقیق
مثال های کاربردی در تحقیق

آشنایی با نرم افزار SPSS
قابلیت های نرم افزار
تور مجازی در نرم افزار
کار با نرم افزار SPSS
تعریف متغیرها و داده ها
منوی File
ایجاد اطلاعات
بازکردن پروژه در فرمت های مختلف

منوی Edit
ویرایش داده ها
حذف، کپی، انتخاب
 منوی View
کنترل میله وضعیت
جعبه ابزار
 منوی Data
تغییر متغیرها
افزودن متغیر جدید
انتقال داده ها
و...

 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.