• اشتراک
آموزش با بیانی کاملا ساده و مفهومی بدون محدودیت در دفعات نصب بیش از 12 ساعت آموزش
آموزش با بیانی کاملا ساده و مفهومی
بدون محدودیت در دفعات نصب
به همراه نرم افزار AUTOCAD 2017
بیش از 12 ساعت آموزش
ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش
مطالبی که در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:
فصل اول : Poly line
آشنایی با مفهوم Ploy line
ترسیم Poly line
تبدیل Poly line یه کمان
فصل دوم : Poly Line Edit
Close/join
Width
Edit Vertex
Fit - Spline - Decurve
فصل سوم : Break
Break و Break at point
فصل چهارم : join
join
فصل پنجم : Edit Array
Edit source - Replace Item - Reset Array
فصل ششم : Edit Hatch
Edit Hatch
فصل هفتم : Draw Order
Draw Order
و...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.