• اشتراک
این فایل به صورت word و دارای 66 صفحه میباشد.
این فایل به صورت word و دارای 66 صفحه میباشد.
مقدمه..................................
فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی..
تحولات صادرات کشور....................
صادرات نفت و گاز.....................
صادرات کالاهای غیرنفتی (صنعتی و سنتی).
امکانات و محدودیتهای بالقوه توسعه صادرات
بازرگانی بین‌المللی و توسعه صنعتی.....
دیگاههای نظری حاکم بر تجارت خارجی کشورهای در حال توسعه.......................................
واقعیات حاکم بر تجارت جهانی..........
خود اکتائی صنعتی.....................
مسئله انتخاب و انتقال تکنولوژی.......
تقسیم کار جهانی......................
شرکتهای فراملیتی.....................
تولید نوعی نظام جدید در اقتصاد جهانی.
ظهور و گسترش اقتصاد نمادی در برابر اقتصاد واقعی  
مقیاس اقتصادی و خود اتکائی صنعتی.....
توسعه سیستم تکنواکونومیک.............
جدولها...............................
نتیجه گیری...........................
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.