• اشتراک
این فایل به صورت word و دارای 120 صفحه میباشد.
این فایل به صورت word و دارای 120  صفحه میباشد.
          مقدمه                                                                                                   6- 5
         اشتغال وبیکاری وکشورهای درحال توسعه                                                          8-7 
         تعریف بیکاری و انواع آن                                                                          12- 9
          ضرورت نگرش نو به مفهوم اشتغال                                                                   12
         ابهام ذهنی بودن مفهوم کنونی اشتغال                                                                15-12
         نتایج ابهام مفهوم اشتغال                                                                              16-15
         نگرشی به مفهوم جدید اشتغال                                                                       18- 16
       عوامل موثر بر آرزوهای شغلی                                                                        20-18
       آموزش و اشتغال 
      چالشهای اشتغال فارغ التحصیلا ن کشور                                                               21 
       تحولات اشتغال بر اساس تخصص                                                                     35-22
      توزیع شاغلان درسال 1375به تفکیک سطوح تحصیلی                                                38-36
      مسائل اشتغال زنان در ایران                                                                               43-38     
      نظریه های تفاوت اشتغال زنان ومردان                                                                 46-44
      سهم زنان دراشتغال ایران                                                                                            47
     علل بیکاری                                                                                                  53-48 
     آسیب های ناشی ازعدم وجود شغل                                                                      57- 54                   
      تحولات اشتغال وبیکاری                                                                                  61-57
     تحولات بیکاری                                                                                             66-61
     وضعیت فعلی اشتغال وبیکاری درکشور                                                                        68-67
     بیکاری در استان یزد                                                                                          69
    بررسی و تحلیل روند تغییرات نرخ فعالیت و بیکاری استان طی دوره 81 – 1375               116-70
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.