• اشتراک
این فایل به صورت word و دارای 210 صفحه میباشد.
این فایل به صورت word و دارای 210 صفحه میباشد.
فصل اول – کلیات تحقیق
1-1) مقدمه.................................. 1
1-2) موضوع تحقیق ........................... 2
1-3-) هدف از انتخاب موضوع .................. 2
1-4-) اهمیت و ارزش تحقیق.................... 2
1-5) کاربرد نتایج تحقیق..................... 3
1-6) فرضیات تحقیق .......................... 3
1-7) سابقه تحقیق ........................... 4
1-8) روش تحقیق ............................. 4
1-9) جامعه آماری ........................... 4
1-10) ابزار گردآوری داده‌ها.................. 4
1-11) کلید واژه‌ها .......................... 5
فصل دوم
بخش اول: سازمان تجارت جهانی
2-1-1) مقدمه................................ 6
2-1-2) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) 7
2-1-3) اصول اساسی گات....................... 8
2-1-3-1) اصل  عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کامله الوداد    8
2-1-3-2) اصل تثبیت و کاهش تعرفه‌های گمرکی از طریق مذاکرات متوالی .................................... 9
2-1-3-3) اصل مشورت..................... 9
2-1-3-4) اصل حفاظتها................... 9
2-1-4) مذاکرات چند جانبه گات ............... 10
2-1-5) ایجاد سازمان تجارت جهانی ............ 12
2-1-6) تفاوتهای گات با سازمان تجارت جهانی... 12
2-1-7) ساختار سازمان تجارت جهانی ........... 14
2-1-7-1) کنفرانس وزیران ............... 14
2-1-7-2) شورای عمومی .................. 14
2-1-7-3) کمیته‌ها ...................... 15
2-1-7-4) دبیرخانه ..................... 15
2-1-7-5) رویه تصمیم‌گیری ............... 15
2-1-8) اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی .... 16
2-1-9) مذاکرات تجاری پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی 17
2-1-10) موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات    21
2-1-10-1) اقسام خدمات ................. 22
2-1-10-2) اختلافات میان کالاها و خدمات .. 23
2-1-10-3) چهار شیوه معاملات بین‌المللی خدمات 23
2-1-10-4) چگونگی اعطای حمایت در بخشها و خدمات   24
2-1-11) متن چارچوب موافقتنامه............... 25
3-1-12) تعهدات کلی ......................... 26
2-1-12-1) رفتار دولت کامله الوداد...... 26
2-1-12-2) شفافیت: تأسیس واحدهای تماس و پاسخگو   27
2-1-12-3) تأثیر متقابل صلاحیتهای مورد نیاز برای عرضه خدمات    27
2-1-12-4) مقررارت حاکم بر انحصارها، عرضه‌کنندگان انحصاری خدمات و سایر
رویه‌های بازرگانی محدود کننده .......... 28
2-1-12-5) تعهدات آزادسازی ............. 31
2-1-12-6) پرداختها و انتقالات .......... 31
2-1-12-7) افزایش مشارکت کننده‌های در حال توسعه   32
2-1-13) روند آزادسازی تجارت خدمات .......... 33
2-1-13-1) چگونگی گنجاندن خدمات در نظام تجارت بین‌الملل    34
2-1-13-2) سابقه مذاکرات خدمات مالی در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت
خدمات ................................. 35
2-1-13-3) تعهدات خدمات مالی در مورد کشورهایی که اخیراً به سازمان تجارت
جهانی پیوسته‌اند: ...................... 36
2-1-14) عضویت در سازمان تجارت جهانی ........ 37
2-1-14-1) مشکلات پیچیدگیهای الحاق به سازمان تجارت جهانی   38
2-1-14-2) نقش و وظیفه آنکتاد در پروسة الحاق     39
2-1-14-3) فرایند الحاق ................ 40
2-1-15) سازمان تجارت جهانی و کشورهای در حال توسعه   43
2-1-16) ایران و سازمان تجارت جهانی ......... 44
2-1-16-1) الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی     4
2-1-16-2) مراحل هفت‌گانه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی    45
2-1-16-3) جنبه‌هایی از تعارات حقوقی ایران، مقررات wto در صنعت بیمه 48
2-1-17) مزیتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی 50
2-1-17-1 منافع حاصل از  روتین به سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات ......................................... 50
2-1-18) چالشها و فرصتها در فرآیند جهانی شدن  اقتصاد 52
بخش دوم- بیمه
2-2-1) مقدمه................................ 57
2-2-2) تعریف واژه بیمه...................... 58
2-2-3) تعریف بیمه .......................... 58
2-2-4) تعریف صنعت بیمه...................... 58
2-2-5) تقسیم‌بندی انواع بیمه ................ 59
2-2-6) تاریخچة بیمه ........................ 62
2-2-6-1) تاریخچة بیمه در ایران ........ 64
2-2-6-2) جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی    65
2-2-7) نظریه بیمه و اقتصاد.................. 67
2-2-8) تأثیر صنعت بیمه بر فعالیت اقتصاد کلان 67
2-2-9) تأثیر بر موازنه ارزی ................ 69
2-2-10) بیمه و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاری در صنایع جدید 71
2-2-11) تضمین اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری به کمک انواع بیمه     71
2-2-12) بیمه و صادرات ...................... 72
2-2-13) نقش پس‌اندازی بیمه................... 75
2-2-14) مروری بر تحولات بیمه در ایران ....... 77
2-2-15) بررسی شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه طی سالهای 1381-1350............................................ 89
2-2-15-1) وضعیت صنعت بیمه در جهان و در مقایسه با ایران    96
2-2-16) علتهای اساسی عدم توسعه بیمه در ایران    96
2-2-17) جایگاه صنعت بیمه در تجارت الکترونیکی    99
2-2-18) آزادسازی و خصوصی‌سازی صنعت بیمه ..... 100
2-2-18-1) خصوصی سازی چیست؟............... 101
2-2-19) ملاحظات سیاسی برای بازارهای در حال توسعه 103
بخش سوم- مطالعه موردی
2-3-1) مقدمه ............................... 107
2-3-2) تعهدات خاص .......................... 107
2-3-3) نحوة‌ تنظیم جدول تعهدات .............. 108
2-3-4) بررسی تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بیمه در چند پروژة منتخب ............................................ 108
2-3-5) تجربه چین در آزادسازی خدمات بیمه و الحاق به سازمان تجارت جهانی ...................................... 111
2-3-5-1) صنعت بیمه چین................. 131
2-3-5-2) بیمه گران خارجی در چین........ 132
2-3-5-3) تأثیر توافق نامه WTO بر صنعت بیمه چین  133
2-3-5-4) اقدامات صنعت بیمه چین برای توافنامه WTO    134
2-3-5-5) نتیجه‌گیری .................... 135
فصل سوم- روش تحقیق
3-1) مقدمه ................................. 138
3-2) نوع و روش تحقیق ....................... 138
3-3) جامعه آماری ........................... 139
3-4) اطلاعات آماری مورد استفاده در مدلهای Panel Data     141
3-5) مزایای استفاده از مدلهای Panel Data ...... 142
3-6) روشهای تخمین مدلهای Panel Data ........... 147
3-6-1) اثرات ثابت ..................... 149
3-6-2) اثرات تصادفی ................... 150
3-7) آزمون اثرات ثابت ...................... 152
3-8) تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت
بیمه کشورهای در حال توسعه .................. 153
تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در WTO بر روی شاخص نفوذ بیمه‌ای
در کشورهای در حال توسعه................ 153
تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی حق بیمه سرانه کشورهای
در حال توسعه .......................... 154
تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی سهم کشورهای  در حال
توسعه از کل بازار بیمة جهانی........... 154
3-9) روش استفاده از داده‌های آماری مدلهای Panel Data     155
3-10) خلاصه و جمع‌بندی ....................... 155
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1) مقدمه ................................. 157
4-2) آزمون فرضیه‌ها ......................... 158
.. 4-2-1) فرضیة ‌فرعی شماره 1................ 158
.. آزمون برابری عرض از مبدأها............... 158
.. صحت آماری تخمین ......................... 158
.. تجزیه و تحلیل نتایج...................... 159
4-2-2) فرضیه فرعی شماره 2................... 161
.. آزمون برابری عرض از مبدأها............... 161
.. صحت آماری تخمین ......................... 161
.. تجزیه و تحلیل نتایج...................... 162
4-2-3) فرضیه فرعی شماره 3................... 163
.. آزمون برابری عرض از مبدأها............... 163
.. صحت آماری تخمین ......................... 163
.. تجزیه و تحلیل نتایج...................... 164
فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه ................................. 167
5-2) نتیجه‌گیری ............................. 167
5-3) رهنمودها............................... 172
منابع و مأخذ
- منابع فارسی............................... 175
- منابع انگلیسی ............................ 181
ضمائم و پیوستها............................. 182
فهرست جداول
جدول (2-1-1): مذاکرات ادواری گات در دوره 1381-1350  11
جدول (2-2-1): شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه 92
جدول (2-3-1): تعهدات خاص کشور ترکیه در بخش خدمات بیمه    112
جدول (2-3-2): تعهدات خاص کشور مالزی در بخش خدمات بیمه    115
جدول (2-3-3): تعهدات خاص اتحادیه اروپا...... 118
جدول (2-3-4): تعهدات خاص کشور چین در بخش خدمات بیمه 127
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.