• اشتراک
این فایل به صورت word و دارای 100 صفحه میباشد.
این فایل به صورت word و دارای 100 صفحه میباشد.
چکیده
در این پایان نامه (پژوهش) به مطالعه ارتباط بین منحنی مغناطیس شوندگی هسته ترانسفور ماتور و ناپایداریهای هارمونیکی ناشی از آن می پردازیم .سپس انواع هارمونیک های ولتاژ و جریان و اثرات آنها را بر روی سیستم های قدرت ، در حالات مختلف مورد بررسی قرار   می دهیم در قسمت بعد به بررسی چگونگی حذف هارمونیک ها در ترانسفور ماتور های قدرت با استفاده از اتصالات ستاره ومثلث سیم پیچی ها می پردازیم .و در نها یت نیز جبرانکننده ها ی استاتیک و فیلتر ها را به منظور حذف  هارمونیک های سیستم قدرت مورد مطالعه قرار می دهیم.
فهرست
مقدمه................................ 1
فصل اول: شناخت ترانسفورماتور......... 6
1-1 مقدمه............................ 7
2-1 تعریف ترانسفورماتور.............. 7
3-1 اصول اولیه....................... 7
4-1 القاء متقابل..................... 7
5-1 اصول کار ترانسفورماتور........... 9
6-1 مشخصات اسمی ترانسفورماتور         12
1-6-1 قدرت اسمی...................... 12
2-6-1 ولتاژ اسمی اولیه............... 12
3-6-1 جریان اسمی..................... 12
4-6-1 فرکانس اسمی.................... 12
5-6-1 نسبت تبدیل اسمی................ 13
7-1 تعیین تلفات در ترانسفورماتورها    13
1-7-1 تلفات آهنی..................... 13
2-7-1 تلفات فوکو در هسته............. 13
3-7-1 تلفات هیسترزیس................. 14
4-7-1 مقدار تلفات هیسترزیس........... 16
5-7-1 تلفات مس....................... 16
8-1 ساختمان ترانسفورماتور............ 17
1-8-1 مدار مغناطیسی (هسته)........... 17
2-8-1 مدار الکتریکی (سیم پیچها)       17
1-2-8-1 تپ چنجر...................... 18
2-2-8-1 انواع تپ چنجر................ 18
3-8-1 مخزن روغن...................... 19
مخزن انبساط.......................... 19
4-8-1 مواد عایق...................... 19
الف - کاغذهای عایق................... 20
ب - روغن عایق........................ 20
ج - بوشینکهای عایق................... 20
5-8-1 وسایل حفاظتی................... 21
الف – رله بوخهلتس.................... 21
ب – رله کنترل درجه حرارت سیم پیچ      22
ج – ظرفیت سیلی گاژل.................. 23
9-1 جرقه گیر......................... 24
1-10 پیچ ارت......................... 24
فصل دوم: بررسی بین منحنی B-H و آنالیز هارمونیکی جریان مغناطیس کننده............................................ 26
1-2 مقدمه............................ 27
2-2 منحنی مغناطیس شوندگی............. 27
3-2 پس ماند (هیسترزیس)............... 30
4-2 تلفات پس ماند (تلفات هیسترزیس)    32
5-2 تلفات هسته....................... 32
6-2 جریان تحریک...................... 33
7-2 پدیده تحریک در ترانسفورماتورها    33
8-2 تعریف و مفهوم هارمونیک ها         36
1-8-2 هارمونیک ها.................... 36
2-8-2 هارمونیک های میانی............. 37
9-2 ناپایداری هارمونیکی مرتبط با هسته ترانس در سیستمهای AC-DC................................ 37
10-2 واکنشهای فرکانسی AC-DC.......... 37
11-2 چگونگی ایجاد ناپایداری.......... 39
12-2 تحلیل ناپایداری................. 40
13-2 کنترل ناپایداری................. 41
14-2 جریان مغناطیس کننده ترانسفورماتور   42
1-14-2 عناصر قابل اشباع.............. 42
2-14-2 وسایل فرومغناطیسی............. 43
فصل سوم : تأثیر هارمونیکهای جریان ولتاژ روی ترانسفورماتورهای قدرت................................. 46
1-3 مقدمه............................ 47
2-3 مروری بر تعاریف اساسی............ 47
3-3 اعوجاج هارمونیکها در نمونه هایی از شبکه 49
4-3 اثرات هارمونیک ها................ 51
5-3 نقش ترمیم در سیستمهای قدرت با استفاده از اثر خازنها 52
1-5-3 توزیع هارمونیکهای جریان در یک سیستم قدرت بدون خازن..................................... 52
2-5-3 توزیع هارمونیکهای جریان در یک سیستم پس از نصب خازن..................................... 52
6-3 رفتار ترانسفورماتور در اثر هارمونیکهای جریان    54
7-3 عیوب هارمونیکها در ترانسفورماتور  54
1-7-3 هارمونیکهای جریان.............. 54
1) اثر بر تلفات اهمی................. 54
2) تداخل الکترومغناطیسی با مدارهای مخابراتی 54
3) تأثیر بر روی تلفات هسته........... 55
2-7-3 هارمونیک های ولتاژ............. 55
1) تنش ولتاژ روی عایق................ 55
2) تداخل الکترواستاتیکی در مدارهای مخابراتی 55
3) ولتاژ تشدید بزرگ.................. 56
8-3 حذف هارمونیکها................... 56
1) چگالی شار کمتر.................... 56
2) نوع اتصال......................... 57
3) اتصال مثلث سیم پیچی اولیه یا ثانویه   57
4) استفاده از سیم پیچ سومین.......... 57
5) ترانسفورماتور ستاره – مثلث زمین    57
9-3 طراحی ترانسفورماتور برای سازگاری با هارمونیک ها 58
10-3 چگونگی تعیین هارمونیکها......... 59
11-3 اثرات هارمونیکهای جریان مرتبه بالا روی ترانسفورماتور..................................... 59
12-3 مفاهیم تئوری.................... 60
1-12-3 مدل سازی...................... 60
13- 3 نتایج عمل...................... 61
14-3 راه حل ها....................... 62
15-3 نتیجه گیری نهایی................ 62
فصل چهارم: بررسی عملکرد هارمونیک ها در ترانسفورماتورهای قدرت........................................ 63
1-4 مقدمه............................ 64
2-4- پدیده هارمونیک در ترانسفورماتور سه فاز 64
3-4 اتصال ستاره...................... 68
1-3-4 ترانسفورماتورهای با مدار مغناطیسی مجزا و مستقل   68
2-3-4 ترانسفورماتورها با مدار مغناطیسی پیوسته یا تزویج شده.................................. 71
4-4 اتصال Yy ستاره با نقطه خنثی       72
5-4 اتصال Dy......................... 72
6-4 اتصال yd......................... 73
7-4 اتصال Dd......................... 74
8-4 هارمونیک های سوم در عمل ترانسفورماتور سه فاز    74
9-4 سیم پیچ ثالثیه یا پایدارکننده     76
10-4 تلفات هارمونیک در ترانسفورماتور  77
1-10-4 تلفات جریان گردابی در هادی های ترانسفورماتور 77
2-10-4 تلفات هیسترزیس هسته........... 77
3-10-4 تلفات جریان گردابی در هسته     78
4-10-4 کاهش ظرفیت ترانسفورماتور       79
فصل پنجم: جبران کننده های استاتیک     80
1-5 مقدمه............................ 81
2-5 راکتور کنترل شده با تریستور TCR   81
1-2-5 ترکیب TCR و خازنهای ثابت موازی  87
3-5 راکتور اشباع شدهSCR.............. 88
1-3-5 شیب مشخصه ولتاژ................ 89
نتیجه گیری .......................... 91
منابع و مآخذ......................... 92
چکیده به زبان انگلیسی................ 94

 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.