• اشتراک
این فایل به صورت word و دارای 190 صفحه میباشد.
این فایل به صورت word و دارای 190 صفحه میباشد.
فصل اول: مقدمه                                                                                                             1
      1-1 جدایش جریان   ................................................................................................. 1
1-2 نحوه تشکیل و پخش گردابه ................................................................................... 7
1-3 کاربرد جریان¬بندها در مهندسی .................................................................................... 18

فصل دوم: مروری بر فعالیت¬های تحقیقاتی گذشته                                                       21
2-1 مقدمه ................................................................................................. 21 
2-2  هندسه یک سیلندری در جریان آرام .................................................................. 21
2-3  هندسه یک سیلندری در جریان مغشوش ...................................................................... 31
2-4  هندسه چند سیلندری در جریان آرام  ....................................................................... 39
2-5  هندسه چند سیلندری در جریان مغشوش  ....................................................... 48

فصل سوم: بیان مسأله مورد نظر و معادلات حاکم بر آن                                               59
3-1  طرح مسأله فعلی و جایگاه آن  .............................................................................. 59
3-2  هندسه مسأله  .................................................................................................. 62
3-3  معادلات حاکم در جریان آرام   .......................................................................... 63
3-3-1 میدان جریان سیال  ...................................................................................... 63
3-3-2 میدان دما و انتقال حرارت .................................................................... 67
3-4 معادلات حاکم در جریان مغشوش ...................................................................... 69
 3-4-1 میدان جریان سیال و دما ......................................................... 69 
3-5  جمع¬بندی معادلات  ................................................................................................ 72
3-6  روش حل مسأله  ..................................................................................................... 74
3-7  شرایط مرزی و نحوه اعمال آنها ........................................................... 87
3-7-1  مقدمه  ....................................................................................................................... 87
3-7-2  شرط مرزی ورودی ..................................................................... 87
3-7-3  شرط مرزی خروجی  ................................................................................. 89
3-7-4  شرط مرزی دیوار  ................................................................................. 90
3-7-5  شرط مرزی تقارن   ............................................................................. 92

فصل چهارم: نتایج جریان آرام                                                      94
4-1 مقدمه ................................................................................................. 94
4-2 مقایسه نتایج بدست آمده برای هندسه یک سیلندری با نتایج موجود ................................................ 95
4-3 مطالعه شبکه ...................................................................................................... 99
4-4 مطالعه نسبت انسداد .........................................................  105
4-5 تحلیل نتایج رژیم جریان آرام .................................................................................  118
    4-5-1 تحلیل نتایج جریان سیال برای فاصله بین سیلندری ثابت G=5 ................  118
    4-5-2 تحلیل نتایج جریان سیال برای فواصل بین سیلندری مختلف .........................  138
    4-5-3 تحلیل نتایج انتقال حرارت و میدان دما ......................................... 147

فصل پنجم: نتایج جریان مغشوش                                                                                                                                     161
5-1 مقدمه ................................ 161
5-2 تحلیل نتایج بدست آمده برای جریان سیال ....................................................  162
         5-3 تحلیل نتایج میدان دما و انتقال حرارت ................................................ 178

جمع¬بندی نتایج و ارائه پیشنهادات                                                                           183

پیوستها
        پیوست الف: متن کامل مقاله ارائه شده در دهمین کنفرانس دینامیک شاره¬ها 1385 ..................... 186
        پیوست ب: متن کامل مقاله پذیرفته شده جهت ارائه در کنفرانسISME2007 ................ 197
        پیوست ج: استخراج معادلات حاکم بر جریان و نحوه بی¬بعد کردن آنها ................................. 203
        پیوست د: محاسبه مشتق اول با دقت مرتبه دوم در یک نقطه در شبکه غیر یکنواخت ................... 212
 فهرست جداول
فصل اول: مقدمه                                                                                                             1

فصل دوم: مروری بر فعالیت¬های تحقیقاتی گذشته                                                       21 
جدول 2-1  تأثیر فاصله پایین¬دست سیلندر در رینولدز 100 و نسبت انسداد 7% .................................... 22
جدول 2-2  مقایسه نتایج حاصل از استفاده از شرط مرزی خروجی مختلف ..................................................24
جدول 2-3  مقایسه نتایج بدست آمده برای سیلندرهایی با نسبت منظرهای متفاوت ............................34

فصل سوم: بیان مسأله مورد نظر و معادلات حاکم بر آن                                               59
جدول 3-1  مقادیر بی¬بعد ابعاد هندسی................................................. 62
جدول 3-2 ترم¬های مختلف معادلات بی بعد شده جاکم بر مسأله .....73

فصل چهارم: نتایج جریان آرام                                      94
جدول 4-1  مقایسه نتایج بدست آمده از شبکه¬بندی¬هایی متفاوت در نسبت انسداد10% .............. 100
جدول 4-2  مقایسه نتایج بدست آمده از شبکه¬بندی¬هایی متفاوت در نسبت انسداد 5% ................ 100
جدول 4-3  مقایسه نتایج بدست آمده پارامترهای جریان در نسبت انسدادهای مختلف ................. 106
جدول 4-4  مقایسه نتایج بدست آمده عدد نوسلت سیلندرها در نسبت انسدادهای مختلف        107
جدول 4-5  مقادیر پارامترهای مختلف جریان در اعداد رینولدز متفاوت برای G=5 ........................ 134
جدول 4-6  پارامترهای مختلف محاسبه شده جریان در فواصل بین سیلندری مختلف .................. 143
جدول 4-7  مقادیر محاسبه شده عدد نوسلت سیلندرها در فواصل بین سیلندری مختلف ........... 153

فصل پنجم: نتایج جریان مغشوش                                                          161
جدول 5-1  مقادیر عدد نوسلت وجوه مختلف سیلندرها در اعداد رینولدز متفاوت .............................. 182

 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.