• اشتراک
این فایل به صورت word و دارای 114 صفحه میباشد.
این فایل به صورت word و دارای 114 صفحه میباشد.
مقدمه:
 از آنجایی که امروزه راه اندازی موتورهای الکتریکی یکی از مسائل و دغدغه های بزرگ کارخانه های صنعتی و شرکت های تولیدی و نیز تولید کنندگان نیروی برق و شرکت های وابسته میباشد در این پروژه به بررسی برخی از این راه اندازها می پردازیم و محاسن و معایب آنها را مورد بررسی علمی قرار میدهیم.
از دلایل اهمیت موضوع شوک های الکتریکی و مکانیکی شدیدی می باشد که در زمان راه اندازی به شبکه برق رسانی و موتور وارد  و سبب استهلاک شدید دستگاه های موجود و بالا بردن هزینه های اقتصادی می شود . بنابراین استفاده از راه انداز های مناسب بخصوص در مورد موتورها با توان های بیش از چندین اسب بخار در کاهش هزینه های برق مصرفی و نیز هزینه های نگهداری و تعمیر  تاثیر بسزایی دارد. 
 1 ) کلیات موتور آسنکرون سه فاز : ...................................................................1
      1 - 1 ) ساختمان موتورهای القایی سه فاز :...................................................................2
               1-1 - 1 ) استاتور : .................................................................................................2
               1-1 - 2 ) رتور : .......................................................................................................3
               1-1 -3 ) حلقه های لغزان : .....................................................................................4
               1 - 1 -4 ) جاروبک ها : ...........................................................................................4
               1 - 1- 5 ) یاتاقان و بدنه : ......................................................................................4
      1 – 2 )  عملکرد موترهای القایی سه فاز : .......................................................................5
               1 – 2 – 1 ) موتور ساکن .........................................................................................5
               1 – 2 -2 ) مکانیزم تولید گشتاور در موتور القایی ( آسنکرون ) : ................9
               1 – 2 – 3 ) موتور گردان : ....................................................................................14
               1 – 2 – 4 ) موتور در شرایط ماندگار : .............................................................22
      1 - 3 ) موتور فقس سنجابی : .......................................................................................25
2 ) انواع روشهای راه اندازی موتور القایی سه فاز: .....................................28
      2 – 1 ) روش راه اندای مستقیم : ..................................................................................30
      2 – 2 ) روش راه اندازی توسط افزایش مقاومت رتور : ..........................................31
               2 – 2 – 1 ) موتورهای رتور سیم پیچی شده : ................................................31
               2 – 2 – 2 ) Liquide starter : .........................................................................37
               2 – 2 – 3 ) درایور راه اندای کرامی : .................................................................38
               2 – 2 – 4 ) راه اندازی موتورهای قفس سنجابی با توجه
                                  به جریان و مقاومت رتور : .............................................................40
                    الف – کلاس A : ................................................................................................40
                    ب – کلاس D : ...................................................................................................41
                    ج – کلاسهای C , B : .......................................................................................41
                   د – رتورهایی با میله های عمیق : .................................................................41
                  ه – موتورهای قفس سنجابی دوبل : ..............................................................42
      2-3) انتخاب ولتاژ موتور :.............................................................................................43
              2-3-1) راه اندازی موتور قفسه ای با کاهش ولتاژ استاتور :........................43
      2-4 ) راه اندازی با استفاده از کلید ستاره مثلث : ....................................................46
      2-5) روش کلاج گریز از مرکز :.....................................................................................49
      2-6) پیک جریان حین راه اندازی :................................................................................50
      2-7) دینامیک راه اندازی :..............................................................................................51
               موتور با بار خالص :  ...........................................................................................53
               گرم شدن رتور : .....................................................................................................53
      2-8) راه اندازی موتورهای بزرگ به کمک خازن :......................................................54
              2-8-1) مشکل راه اندازی موتورهای القایی بزرگ : ........................................55
              2-8-2) عملکرد یک سیستم راه اندازی خازنی :................................................56
3) راه اندازی تریستوری موتورهای القایی :..................................................57
         مقدمه:...............................................................................................................................58
      3-2 ( مدهای کنترل:.........................................................................................................62
              3-2-1( کنترل راه اندازی:.....................................................................................63
              3-2-2( کنترل شتاب راه اندازی:..........................................................................63
      3-3) مشخصات راه اندازهای تریستوری:...................................................................67
      3 -4( شرح مدارهای متداول راه اندازهای تریستوری:.............................................68
      3- 5) مدار قدرت:...............................................................................................................68
              3-5-1( معرفی تریستور:......................................................................................69
                    3-5-1-1) مدل دو ترانزیستوری تریستور:...............................................70
                    3-5-1-2) روش های روشن شدن تریستور:.............................................71
      3-6) مدار فرمان:...............................................................................................................72
              3-6-1) مدار آتش کننده:........................................................................................74
              3-6-2 ) مدار تقویت کننده: ..................................................................................75
              3-6-3) مزیت عمده راه اندازی موتور به شیوه تریستوری و
                            انتقال زاویه آتش:....................................................................................76
              3-6-4 ) مدار خطای جریان:...................................................................................77
 
     3-7)  طراحی و بررسی مدارعملی و ساده راه انداز نرم موتور
                آسنکرون (القایی):.................................................................................................77
              3-7-1) کنترل:..........................................................................................................79
              3-7-2) نوسانساز موج دندانه اره ای:................................................................84
              3-7-3 ) کنترل زاویه آتش :..................................................................................86
              3-7-4 ) مقایسه کننده:...........................................................................................88
              3-7-5)  ایزوله کننده مدار قدرت و مدار فرمان:................................................89
              3-7-6) رلة اضافه ولتاژ و افت ولتاژ:.................................................................90
              3-7-7) رلة اضافه جریان (Over Current) :.................................................92
      3-8) نظام هماهنگ و  :.....................................................................................93
              3-8-1) لزوم استفاده از نظام  ثابت:.............................................................95
              3-8-2) توضیح دربارة PWM :.........................................................................97
              3-8-3) مدارات اینورتر:......................................................................................100
              3-8-4) رکتیفایرها:..............................................................................................102
     3-9 ) مقایسه قیمت تمام شده انواع راه اندازها : .....................................................111
     3-10) نتیجه : .................................................................................................................113
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.