• اشتراک
این فایل به صورت word و دارای 130 صفحه میباشد.
این فایل به صورت word و دارای 130 صفحه میباشد.
مقدمه .............................
فصل اول :
1 –1 شناخت نویسنده ................. 
1-2 بسترهای نمایشنامه ............. 
1-3 تحلیل کلی نمایشنامه ........... 
1-4 فضا و عناصر دراماتیک نمایشنامه 
1-5 روابط و چگونگی ارتباط اشخاص نمایشنامه  
فصل دوم :
2-1 تشریح نقش انتخابی بر اساس تیپ یا شخصیت 
2-2 تشریح کلی و عام شخص............ 
2-3 تشریح وضعیت جانبی نقش.......... 
2-4 تشریح وضعیت روحی / روانی نقش و پیچیدگی های آن 
2-5 تشریح شرایط و موقعیتهای محیطی و غیر محیطی شخص بازی ..................................... 
فصل سوم :
الف : رفتار بیرونی ................ 
ب : رفتار درونی.................... 
ج : ریتم نمایش .................... 
فصل چهارم :
4-1 تشریح نظر و تحلیل کارگردان در بارة نقش     
4-2 تشریح شیوه و مکتب انتخابی کارگردان در هدایت جمعی گروه و نوعبازی بازیگران ..................... 
4-3  نکته های مورد توافق و اختلاف بازیگر و کارگردان درباره نقش .......................... 
4-4 تشریح و گزارش جلسات تمرین...... 
فصل پنجم :
5-1 نتیجه گیری .................... 
5-2 منابع و ماخذ................... 

 

قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.