• اشتراک
این فایل به صورت word و دارای 320 صفحه میباشد.
این فایل به صورت word و دارای 320 صفحه میباشد. مقدمه................................ 1

فصل اول: ضمیرناخودآگاه چیست..........

بخش اول..............................

ضمیر ناخود آگاه چیست؟................ 9 
آشنایی با دو نیمکره.................. 12

بخش دوم..............................

فروید و ضمیر ناخودآگاه............... 21
نظریه‌هایی در مورد ناخودآگاه.......... 30

فصل دوم : آفرینش هنری کودکان ........

بخش اول .............................

تاریخچة مطالعة نقاشی کودکان.......... 41
طبقه‌بندی مراحل رشد نقاشی در کودکان... 42
الف – خط‌خطی کردن ( از تولد تا دو سالگی ) 43    
ب – از دوسالگی تا پنج سالگی ( ماندالا) 45    
ج – پنج تا هشت سالگی (شفاف‌بینی‌ )..... 48
د- هشت تا سیزده سالگی (واقع‌گرایی بصری)   49 
مراحل رشد از دیدگاه پیاژه ........... 51
مراحل رشد از دیدگاه فروید............ 58

بخش دوم..............................

نقاشی چیست؟.......................... 66
الف – خط ............................ 67
ب - فضا.............................. 68
ج – رنگ.............................. 69
د – تصویر ........................... 69
هـ – سنبلها و نمادها................. 70
نظریهای ادراکی تصاویر................ 72
الف – نظریه‌های پرسپکتیو ـ فرافکنی.... 72
ب - نظریه‌های بوم شناختی گیبسون....... 74
ج - نظریة ساختمان‌گرایان دربارة ادراک تصویر  76 
د - نظریة گشتالت ادراک تصویری........ 79

بخش سوم..............................

فرآیندهای پیچیده نقاشی و تأثیرات آن بر نقاشی کودکان 84 
الف – زبان گرافیکی در نقاشی کودکان... 85    
 - شکلهای ساده....................... 85
 - رجهان الگو و حرکت................. 88
 - ترکیب‌بندی شکلهای و خطوط........... 89
- تعیین محل.......................... 90
- ترتیب و توالی...................... 91
 - برنامه‌ریزی........................ 92
- طرح................................ 93
ب – تأثیر موقعیت نسبی نقاشی.......... 95
ج – تأثیر سرمشقهای بصری و مکانی...... 96

فصل سوم..............................

افکار فروید و کاربردهای ضمیر ناخودآگاه در شکل‌گیری سبک سوررآلیسم

بخش اول..............................

هنر نوین............................. 109   
سرآغاز............................... 109   
الف – مفهوم، شناخت، تصویر............ 110
ب – سبک، شکل، محتوا.................. 113   

بخش دوم..............................

دادا بستری برای سوررآلیسم............ 118   
الف – باروک تا دادا.................. 119   
ب – داداایسم......................... 125   
 - آ‎غاز کار.......................... 125   
- مانیفست‌ و بیانیه‌ها................. 129   
- نتیجه و پایان کار داداایسم......... 131   

بخش سوم..............................

فروید و مراتب سوررآلیسم.............. 136
 الف – اتوماتیسم پدیده خود انگیختگی.. 136
ب – ضمیر ناخودآگاه................... 142   
- تخیل............................... 144   
- رؤیا............................... 147   
- نماد............................... 151   
ج – از ارسطو تا هگل.................. 154   
 د -نظریه‌های هنری فروید.............. 159   
تصعید یا برتر نمودن.................. 161
 
بخش چهارم...............................
سوررآلیسم...............................
الف- آغاز کار........................... 165
ب- بحثی در باب سوررآلیسم................ 166
فصل چهارم: .............................
مقایسه نقش ضمیر ناخودآگاه در آثار هنری کودک و هنرمندان سوررآلیسم...............................
بخش اول..............................

روش تحلیلی ساختار نقاشی کودکان....... 169   

سرآغاز............................... 169
بررسی ویژگی‌های ساختاری و محتوای نقاشی در کودکان 171
الف – تحلیل فضای نقاشی کودکان........ 171   
ب – خطوط ترسیمی...................... 175   
ج –رنگ و تخیلات....................... 177   
 - نماد رنگها........................ 184   
  جنبه های تحلیلی ساختار نقاشی کودکان 190   
الف – نمادگرایی‌ کلی و اجزای نمادین در نقاشی کودکان  191
- خانه – درخت – آدمک.................. 191   
بررسی سمبولیک ( اعضای آدمک )......... 204   
الف – سر ............................ 204   
ب – صورت............................. 204   
ج – تنه.............................. 207   
د – اعضا............................. 208   
هـ – خورشید و ماه.................... 211   
 و – حیوانات......................... 213   
نقاشی و ناسازگاری.................... 215   
- عقب افتادگی ذهنی.................. 217
تفسیر نقاشی کودکان.................. 218
سایه زدن............................ 218      
هنر و درک هنری کودکان............... 229   

بخش دوم.............................

تحلیل آثار نقاشی سوررآلیسم.......... 232
سر آغاز ............................ 232   
تحلیل در آثار نقاشی سوررآلیسم....... 258
اتوماتیسم در اروتیسم درسوررآل....... 260
نقش جنسیت در آثار کودکان............ 289   
الف – ترسیم آدمک و مراحل تحول عاطفی.. 289   
- مرحله دهانی....................... 289   
- مرحله مقعدی....................... 290   
- مرحله احلیلی...................... 291   
- مرحله اد‌یپی ـ تناسلی.............. 292   
 ب – اولین ترسیمهای کودک از اختلاف جنسیت  293   
ج – رمزگرایی جنسی در نقاشی........... 294   
د – نمادهای جنسی در آثار نقاشی کودکان 296   
نتیجه گیری.......................... 309
منابع و مآخذ........................ 315   
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.