• اشتراک
این فایل به صورت word و دارای 35 صفحه میباشد.
 مقدمه...................................................................................................................
تاریخچه سیستم ABS...........................................................................................
سیستم ABS چیست.............................................................................................
اصول کارکرد سیستم ABS....................................................................................
عملکرد کلی سیستم ABS.....................................................................................
اجزاء سیستم ABS................................................................................................
سنسورهای سرعت چرخش...................................................................................
عملکرد سنسور سرعت چرخش.............................................................................
سنسور شتاب........................................................................................................
ساختار سنسور شتاب.............................................................................................
عملکرد سنسور شتاب............................................................................................
فعال کننده ABS...................................................................................................
دیاگرام سیستم ABS.............................................................................................
عملکرد فعال کننده ABS.......................................................................................
فعال کننده ABS با شیر سلونوئیدی دو وضعیته........................................................
ECU ABS..........................................................................................................
کنترل سرعت چرخها.............................................................................................
_______________

مقدمه
متوقف ساختن خودرو مهم تر از به حرکت در آوردن آن است. خودرویی که روشن نشود ممکن است راننده اش را خشمگین سازد ولی وقتی براه افتاد و در مسیر عبورو مرور فرا گرفت، اگر ترمز آن معیوب بوده و یا راننده نتواند بدرستی از ترمز آن استفاده نماید، چه بسا ممکن است بصورت دام مرگ در آید.

ترمز ناگهانی و قفل شدن چرخها مهمترین خطریست که خودرو را تهدید می‌نماید. قفل شدن چرخها از دو جهت برای خودرو خطرناک است، این وضعیت در بسیاری از مواقع فاصله ترمزگیری را افزایش داده و مهمتر از آن کنترل فرمان چرخها نیز از اختیار خارج می شود، خصوصاً در جاده های خیس و برفی یا یخزده که خطر قفل شدن چرخها بیشتر وجود دارد، نیاز به سیستمی که بتواند ترمز چرخها را کنترل کرده و از لیز خوردن چرخها جلوگیری نماید، بیش از پیش احساس می شود.

 

قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.