• اشتراک
این فایل به صورت word و دارای 100 صفحه میباشد.
این فایل به صورت word و دارای 100 صفحه میباشد.
فصل اول : مبادی تحقیق
 1. مقدمه ....................................................................................................................... 1
 2. موضوع تحقیق و تبیین آن ........................................................................................ 3
 3. بیان مسأله مورد پژوهش (مشکل چیست؟)............................................................... 5
 4. انگیزه محقق در انتخاب موضوع................................................................................ 7
 5. هدف تحقیق ............................................................................................................. 8
 6. ضرورت تحقیق (اهمیت مسأله مورد پژوهش).......................................................... 9
 7. واژه ها و اصطلاحات این تحقیق .............................................................................. 11
فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش
الف- سابقه نظری تحقیق ............................................................................................... 12
تاریخچه ......................................................................................................................... 21
ب- سابقه عملی تحقیق .................................................................................................. 24
1- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در جهان.................................................... 24
2- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در ایران...................................................... 29
3- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در محل تحقیق ......................................... 34
ج- نقد و بررسی پ‍ژوهشهای انجام شده مشابه موضوع تحقیق ...................................... 36
فصل سوم:روش تحقیق (متدلوژی)
الف- فرضیات ................................................................................................................ 37
 1. تعریف فرضیه .................................................................................................... 37
 2. انواع فرضیه ........................................................................................................ 37
 3. فرضیات این تحقیق ............................................................................................ 38
 4. سؤالات پژوهشی................................................................................................. 38
ب- جامعه آماری و نمونه گیری .................................................................................... 39
1- تعریف جامعه آماری ................................................................................................ 39
2- جامعه آماری این تحقیق ........................................................................................... 39
3- تعریف نمونه گیری................................................................................................... 39
4- انواع نمونه گیری....................................................................................................... 40
5- نمونه گیری در این تحقیق ........................................................................................ 40
ج- جمع آوری اطلاعات................................................................................................. 43
1- تعریف روش جمع آوری اطلاعات .......................................................................... 43
2- انواع روشهای جمع آوری اطلاعات ......................................................................... 43
3- روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق................................................................. 47
4- تعیین روایی روش جمع آوری اطلاعات .................................................................. 47
5- تعیین پایایی روش جمع آوری اطلاعات.................................................................... 48
د- روش تحقیق ............................................................................................................. 48
1- تعریف روش تحقیق ................................................................................................. 48 
2- انواع و روش های تحقیق ......................................................................................... 49
3- نوع و روش این تحقیق ............................................................................................ 50
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
الف- تجزیه و تحلیل سؤالات چند جوابی پرسشنامه (با جدول فراوانی و درصدی و رسم نمودار ستونی)    51
ب- تجزیه و تحلیل سؤالات تشریحی پرسشنامه (با جدول فراوانی و درصدی).............. 68
ج- تجزیه و تحلیل فرضیات (با جدول فراوانی و درصدی و رسم نمودار دایره ای )...... 71
فصل پنجم: تفسیر نتایج پژوهش
1- نتیجه تحقیق.............................................................................................................. 78
الف- نتایج کلی و فرضیات............................................................................................. 78
ب- نتایج کلی سؤالات تشریحی..................................................................................... 80
2- پیشنهادات و نظرات اصلاحی.................................................................................... 82
الف- پیشنهادات محقق................................................................................................... 82
ب- استنتاج کلی از پیشنهادات پاسخ دهندگان................................................................ 83
3- مقایسه نتایج این تحقیق با پژوهشهای مشابه این موضوع........................................... 84
4- محدودیت ها و مشکلات این تحقیق......................................................................... 86
5- فهرست منابع(کتابنامه)............................................................................................... 87
6- پیوست(ضمائم)
نمونه پرسشنامه
 
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.