• اشتراک
این فایل به صورت word و دارای 40 صفحه میباشد.
این فایل به صورت word و دارای 40  صفحه میباشد.

- مقدمه................................. 1
- چکیده ................................ 2
  • کیتین چیست؟........................... 3
- ساختار شیمیایی و خواص کیتین........... 5
- روش استخراج کیتین از پوشه سخت پوستان.. 9
- تصاویر برخی سخت پوستان................ 10
- کاربردهای کیتین....................... 12
- پارامترهای اقتصادی تولید.............. 23
- روش استخراج کیتین از پوسته میگو ...... 24
- شناسایی و تجزیه و تحلیل ماده استخراج شده 28
- بحث و نتیجه گیری ..................... 29
- منابع................................. 31
 
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.