• اشتراک
این فایل به صورت word و دارای 25 صفحه میباشد.
این فایل به صورت word و دارای 25 صفحه میباشد.
هدف:
این برنامه راهبردی سرمایه انسانی یک چارچوب برای سیستم برنامه انسانی بنیاد علوم ملی(NSF) در خلال  تشکیل می دهد و بر روی استعداد و تعهد نیروی کار NSF جهت برآوردن وظایف اساسی ساخته شده است. این برنامه که جانشین برنامه مدیریت سرمایه انسانی 2003 شده است فاکتورهای داخلی و خارجی را مشخص می کند که برنامه ریزی سرمایه انسانی را شکل می دهد و یک چارچوب جامع برای سیاستها و شیوه ها ارائه می دهد که راهنمایی می کند که برای ملاقات با نیروکارمان نیاز است و NSF را قادر می سازد تا به عنوان یک سازمان برتری داشته باشد. برنامه، که به دنبال آگاهی دادن به مدیران NSF و کارمندان مشابه است، یک روش راهبردی است و هر دو در ارتباط با مشخص کردن رقابتهای سرمایه انسانی در برابر اصول، به علاوه اینکه چگونه برتری بجوییم برای اینکه سرزنده گی و توانایی های نیروی کار NSF را در تمام ترازها بیشینه کنیم که از اهداف پیوسته برنامه و نیروی کار متمرکز بیستر و برنامه ریزی متوالی استراتژی های عملی هیئت مدیره منحصر به فرد NSF ترسیم شده است و اداره ها قادر خواهند بود تا به صورت سازمانی گسترش و توسعه یابند به خصوص استراتژی های اجرای سرمایه انسانی. برنامه به عنوان یک سند معیشت در نظر گرفته شده- که تعبیر محیط ها و نیازها را آنگونه که بروز می کنند تطبیق می دهد.

فهرست
هدف
سیستم مدیریت سرمایه انسانی NSF
سرمایه  انسانی در طول قرن
نیروی کار NSF
اهداف سرمایه انسانی NSF
برنامه نیروی کار NSF
برنامه توالی NSF
سرمایه گذاری در سیستم مدیریت سرمایه انسانی NSF
ضمیمه A : تقویت سیستم مدیریت سرمایه انسانی NSF
ضمیمه B  : اطلاعات چهارچوب NSF
ضمیمه C : نکات پایانی
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.