• اشتراک
این فایل به صورت word و دارای 18 صفحه میباشد.
این فایل به صورت word و دارای 18 صفحه میباشد.

مقدمه

تورم به عنوان یکی از مشکلات موجود در اقتصاد که همواره موجب نگرانی دولتمردان هر کشوری می باشد، در اقتصاد مطرح است. تورم می تواند هم به عنوان معلول ساز و کارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هم علت بسیاری از پدیده ها نه فقط در عرصه اقتصاد بلکه در زمینه های اجتماعی و فرهنگی مطرح باشد. بدون شک پدیده ای با این ابعاد برای هر دولتی بسیار قابل توجه است لذا به ترتیب به موارد زیر پرداخته می شود:
الف) تعریف تورم
ب) انواع تورم
ج) عوامل موثر بر تورم براساس دیدگاههای مختلف
د) تورم در ایران و دیدگاههای مختلف در رابطه با آن
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.