• اشتراک
فراخوانی انواع فایل‌های قابل نمایش در نرم افزار تعریف چند متغیر نمونه و نحوه تعیین داده گمشده آمار توصیفی یک متغیر گسسته – دستور frequency
فراخوانی انواع فایل‌های قابل نمایش در نرم افزار
تعریف چند متغیر نمونه و نحوه تعیین داده گمشده
آمار توصیفی یک متغیر گسسته – دستور frequency
آمار توصیفی دو متغیر – دستور Explore
سایر آزمون‌های ناپارامتری – ویلکاکسن ، مان ویتنی و...
بیش از 330 دقیقه آموزش نرم افزار SPSS 24
بیش از 390 دقیقه آموزش نرم افزار SPSS 23
بیش از 350 دقیقه آموزش نرم افزار SPSS 20
سرفصل های آموزشی SPSS 24:1- تاریخچه نرم افزار2- معرفی پنجره‌های نرم افزار – اصلی و فرعی (بخش اول)3- معرفی پنجره‌های نرم افزار – اصلی و فرعی (بخش دوم)4- معرفی منوهای نرم افزار5- فراخوانی انواع فایل‌های قابل نمایش در نرم افزار6- فراخوانی یک فایل متنی در نرم افزار7- تعریف یک جامعه آماری و انواع متغیرها و قوانین مربوط به ساختن متغیرها در نرم افزار8- تعریف چند متغیر نمونه و نحوه تعیین داده گمشده9- نحوه استفاده از منوی Help نرم افزار10- آمار توصیفی یک متغیر گسسته – دستور frequency11- استفاده از دستور Compute برای تبدیل متغیرها12- آمار توصیفی یک متغیر پیوسته – دستور Descriptive13- آمار توصیفی دو متغیر – دستور Explore (بخش اول)14- آمار توصیفی دو متغیر – دستور Explore (بخش دوم) و...
سرفصل های آموزشی SPSS 23:1-تاریخچه نرم افزار2-شروع کار با نرم افزار بخش اول3-شروع کار با نرم افزار بخش دوم4-معرفی اجمالی منوهای نرم افزار بخش اول5-معرفی اجمالی منوهای نرم افزار بخش دوم6-وارد کردن داده ها از یک فایل متنی به نرم افزار7-معرفی کلی متغیرها و دسته بندی آنها در دو حالت (پیوسته ، گسسته) و (کمی ، کیفی)8-نحوه ایجاد متغیرها و تنظیمات مربوط به متغیرها و وارد کردن داده بخش اول9-نحوه ایجاد متغیرها و تنظیمات مربوط به متغیرها و وارد کردن داده بخش دوم10-نحوه ایجاد متغیرها و تنظیمات مربوط به متغیرها و وارد کردن داده بخش سوم و...
سرفصل های آموزشی SPSS 20:1) حذف نرم افزار از ویندوز 2) نکات لازم برای طراحی پژوهش 3) انتخاب مقیاسها و ابزارهای اندازه گیری مناسب4) طراحی پرسشنامه ها5) قالب بندی پاسخ ها در هر پرسش6) روش و شیوه های کد گذاری متغییر ها7) کد گذاری کردن پاسخ های هر پرسش8) کد گذاری پاسخ های باز9) اجرای نرم افزار10) رابط کاربر نرم افزار 11) باز کردن یک فایل داده موجود 12) کار با فایل های داده 13) ایجاد فایل داده جدید14) پنجره های مختلف نرم افزار 15) کادر های گفتگو و..به همراه نرم افزار 32 و 64 بیتی 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.