• اشتراک
کتاب کلیات حدیث قدسی نوشته محمد بن حسن حر عاملی
ک‍ل‍ی‍ات‌ ح‍دی‍ث‌ ق‍دس‍ی‌ :
سرشناسه:ح‍رع‍ام‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌
‏ ‏عنوان و نام پدیدآور:ک‍ل‍ی‍ات‌ ح‍دی‍ث‌ ق‍دس‍ی‌، ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ “ج‍واه‍ر‌ال‍س‍ن‍ی‍ه‌” / ت‍ال‍ی‍ف‌
م‍ح‍م‍دب‍ن‌‌ح‍س‍ن‌ ح‍ر‌ع‍ام‍ل‍ی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ زی‍ن‌ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌ ک‍اظم‌‌خ‍ل‍خ‍ال‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌، ت‍ن‍ظی‍م‌ و وی‍رای‍ش‌ م‍ت‍ن‌ ع‍رب‍ی‌
ک‍م‍ال‌ ک‍ات‍ب‌؛ وی‍رای‍ش‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ت‍رج‍م‍ه‌ اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ چ‍اره‌س‍از.
‏ ‏مشخصات نشر:ت‍ه‍ران‌: ده‍ق‍ان‌
‏مشخصات ظاهری:‏‫740 ص.
‏شابک :‏‫964-90437-1-3

 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.