• اشتراک
کتاب زندگی و مبارزات آیت الله دستغیب به روایت اسناد نوشته حمید سفیدگر شهاتقی
زندگی و مبارزات آیت‌الله شهید سیدعبدالحسین دستغیب :
سرشناسه :س‍ف‍ی‍دگ‍ر ش‍ه‍ان‍ق‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
‏عنوان و نام پدیدآور :زندگی و مبارزات آیت‌الله شهید سیدعبدالحسین دستغیب به روایت اسناد و
خاطرات/ تدوین
حمید سفیدگرشهانقی و محمد چغایی‌اراکی.
‏مشخصات نشر :تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، 1392.
‏مشخصات ظاهری :‏‫230ص
‏شابک :978-964-419-668-3
‏موضوع  :دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌


 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.