• اشتراک
کتاب تقویم تاریخ دفاع مقدس نوشته مرکز پژوهش های دفاع مقدس
ت‍ق‍وی‍م‌ ت‍اری‍خ‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌‏‫‏:
عنوان و نام پدیدآور :ت‍ق‍وی‍م‌ ت‍اری‍خ‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌‏‫‏/ [ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌] م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌
ن‍ی‍روی‌ زم‍ی‍ن‍ی‌ ارت‍ش‌
ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌؛ به‌ کوشش [صحیح: زیر نظر] ف‍ره‍اد ب‍ه‍روزی‌؛ [وی‍راستار اح‍م‍د ح‍ی‍دری‌،
ش‍ع‍اع‌‌ال‍دی‍ن‌ ف‍لاح‌‌دوس‍ت‌].
‏مشخصات نشر د:ت‍ه‍ران‌ : م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌‏‫ ‏‫، 1384 -
‏مشخصات ظاهری :ج. : مصور، نقشه، نمونه، عکس.
شابک :‫9789644197499
‏موضوع :جنگ ایران و عراق، 1359-1367 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.