• اشتراک
کتاب تاریخ قیام 15 خرداد به روایت اسناد نوشته جواد منصوری
ت‍اری‍خ‌ ق‍ی‍ام‌ پ‍ان‍زده‌ خ‍رداد ب‍ه‌ روای‍ت‌ اس‍ن‍اد :
 ‏سرشناسه :م‍ن‍ص‍وری‌، ج‍واد‏‫
‏عنوان و نام پدیدآور :ت‍اری‍خ‌ ق‍ی‍ام‌ پ‍ان‍زده‌ خ‍رداد ب‍ه‌ روای‍ت‌ اس‍ن‍اد/ م‍ول‍ف‌ ج‍واد م‍ن‍ص‍وری‌.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌‏‫، 1377 - 1378.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫2 ج‌
‏شابک:978-964-419-564-8
‏موضوع :قیام پانزده خرداد 1342 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.