• اشتراک
کتاب فدائیان اسلام به روایت تصویر نوشته ابراهیم عباسی
‌ف‍دائ‍ی‍ان‌ اس‍لام‌ ب‍ه‌ روای‍ت‌ ت‍ص‍وی‍ر :
سرشناسه :ع‍ب‍اس‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
‏عنوان و نام پدیدآور :‌ف‍دائ‍ی‍ان‌ اس‍لام‌ ب‍ه‌ روای‍ت‌ ت‍ص‍وی‍ر/اب‍راه‍ی‍م‌ ع‍ب‍اس‍ی‌.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌ : م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ‏‫‏‏، 1394.
‏مشخصات ظاهری :‏‫‏‏255 ص‌
‏شابک‏‫ ‏‫‎978-964-419-051-3:
‏موضوع :جمعیت فدائیان اسلام
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.