• اشتراک
کتاب علما ورژیم شاه نوشته حمید بصیرت منش
ع‍ل‍م‍ا و رژی‍م‌ ش‍اه‌ :
سرشناسه :ب‍ص‍ی‍رت‌م‍ن‍ش‌، ح‍م‍ی‍د
‏عنوان و نام پدیدآور :ع‍ل‍م‍ا و رژی‍م‌ رض‍ا ش‍اه‌: ن‍ظری‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد س‍ی‍اس‍ی‌ - ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ روح‍ان‍ی‍ون‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر
ع‍روج‌، 1376.
‏مشخصات ظاهری : [619] ص‌
 ‏شابک :‎964-335-189-0‏
‏موضوع :ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - پ‍ه‍ل‍وی‌
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.