• اشتراک
کتاب زندگی سیاسی شهید محمد باقر صدر نوشته محمد حسین جمشیدی
زندگانی سیاسی شهید سیدمحمدباقر صدر:
سرشناسه :ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
‏عنوان و نام پدیدآور :زندگانی سیاسی اندیشمند شهید سیدمحمدباقر صدر (با تکیه بر تاثیرگذاری
بر انقلاب اسلامی ایران)/ محمدحسین جمشیدی.
‏مشخصات نشر :تهران:‏‫ پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی‏‫‏،
‏مشخصات ظاهری :‏‫‏586 ص.
‏شابک :‏‫‏ ‏‫978-964-7986-49-6
‏موضوع :ص‍در، سیدم‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.